PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: 

 

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Ruijan Kaiku publisert på nett. Artikkelen omtalte at daglig leder i Vadsø kvenske språksenter AS måtte slutte. Senterets styreleder ble stilt spørsmål om arbeidet med å finne ny daglig leder, og det ble satt et kritisk søkelys på senterets økonomiske disposisjoner, driftsform og tilblivelsesprosess. Det sto også at senterets nåværende styreleder tidligere hadde mottatt midler for utredningsarbeid.

Klager er styrelederen i Vadsø kvenske språksenter AS. Han mener at tittelen «Daglig leder måtte slutte» var misvisende, og anfører at artikkelen inneholdt en rekke faktafeil. Han viser blant annet til at det ikke er blitt brukt 1,3 millioner kr på utredning, slik det sto, men 100 000 kr. Klager mener videre at fremstillingen av utredningen var uklar og kunne gi inntrykk av at han drev med uheldig rolleblanding. Endelig mener klager at han ble fremstilt som lite oppdatert fordi redaksjonen underslo at han var på fjelltur da han ble oppringt og intervjuet. Klager anfører brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4.

Ruijan Kaiku erkjenner at artikkelen inneholdt feil, og er enig i at de med fordel kunne ha opplyst om at klager var på reise da han ble intervjuet. Redaksjonen viser imidlertid til at den har strukket seg langt i ettertid for å ordne opp, både ved å redigere den påklagede publiseringen og ved å publisere en beklagelse. Klager fikk også publisert en redegjørelse. Redaksjonen kan derimot ikke se at tittelen er misvisende eller at artikkelen antydet uheldig rolleblanding fra klagers side.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) registrerer at språksenterets daglige leder ikke fikk forlenget ansettelsen fordi hun ønsket å gå ned i stilling. Dette går frem tidlig i teksten, og så langt utvalget kan se, må derfor den påklagede overskriften være presseetisk akseptabel, jf. VVP 4.4 om dekning for titler.

Videre registrerer utvalget at redaksjonen nå har valgt å opplyse i teksten om at klager var på reise da han ble intervjuet. PFU kan ikke se at Ruijan Kaiku var presseetisk forpliktet til dette, men på generelt grunnlag er det positivt at redaksjoner strekker seg for å komme dem som føler seg urimelig behandlet, i møte.

Partene er enige om at artikkelen inneholdt flere faktafeil knyttet til økonomiske disposisjoner, offentlig finansiering og utredningsprosessen. Etter utvalgets syn var dette feil som var sentrale i omtalen og opplagt rammende for både klager og språksenteret. Det synes klart at redaksjonen ikke gjorde nok for å kontrollere opplysningene, jf. VVP 3.2.

Selv om redaksjonen har strukket seg langt for å rette og beklage, kan ikke utvalget se at dette veier opp for det opprinnelige overtrampet. PFU merker seg at det gikk en uke fra artikkelen ble publisert, til beklagelsen og innlegget fra klager ble publisert.

Ruijan Kaiku har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 25. mars 2020

Alf Bjarne Johnsen
Stein Bjøntegård, Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg
Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim