2 ledertegning 10-2015

Vuona 2011  korkkeekoululektori,  tääpäivän professori Leena Niiranen kirjoitti artikkelin suomi toisena kielenä kouluainheen histooriasta ja haastheista. Artikkelin annetthiin ulos tietheelisessä aviisissa NOA – Norsk som andrespråk jota Ruijan tutkimusraati sponsaa.

Artikkeli oli aktuelli koska suomenoppilaitten määrä oli vähentynny. Niiranen analyseerasi haastheita: opetuksen järjestäminen ja ette otetaan aikkaa muista ainheista, oppimateriaalin valmistaminen ja opetuksen progressio, oppilhaitten ja opettajitten heterogeenisuus, suomee ja kainun kieltä ei ole mahđolista käyttäät yhtheiskunnassa kovin paljon sekä kunka annethaan tiettoo oppiainheesta vanhiimiile, oppilhaile, toisille opettaajile ja koulun johtaajille.

Hän ehđotti ette kielen oppimisen häytyis alkkaat lastentarhaassa ja ette tulleevat kielisentterit toimis kielen käytön areenoina.

Artikkelin pohjana oli se mitä tästä aiheesta oli tutkittu ja kirjoitettu ennen. Lisäksi hän oli monen vuođen aijan kohđatellu suomenopettaajiita opiskelijoina eli kokouksissa, seminaariissa ja kouluissa.

Niiranen näytti ette viranomaiset olthiin 1900-luvun lopphuun asti leimanheet kainulaiset maahaanmuuttaajiiksi ja se oli syy siiheen ette heiđän kielen oli määrätty koulussa tyhä vapaaehthoiseksi ainheeksi tai vierhaaksi kieleksi, vaikka kainulaiset olthiin monta kerttaa pyytänheet ette se sais toisen kielen statuksen niinko saamen kieli.

Hän huomautti ette vaikka oppisuunnitelmassa 2006 kainun ja suomen kielen asetetthiin rinnatusten, oppiainheen nimi oon yhä «suomi».

Niiranen totesi ette koulun tehtävä oon vaihtunnu kansalismielen rakentamisesta minoriteettikielen elästyttämisheen mutta hän kyssyy: Tieđethäänkö koulut tästä? Oonko elästyttäminen mahđolinen nykyisillä konsteila?

Meilä oli suuret ođotukset ko UDI viimi syksynä tilasi tutkimuksen missä selvitettäis syitä suomenoppilaitten vähenemisheen. Alattion Norutin tekemä tutkimus tuli justhiinsa ulos mutta siinä ei ole mithään uutta. Se koskettaa vain pinttaa ja aivan ko sen olis tehty jonku toisen modelin jälkhiin joka ei passaa tähään. Opettaajat muistelhaan ette het saathiin kysymykset justhiinsa ennen feeriää kauheessa hopussa.

Sentraalit poengit oon kaikki Niiraselta. UDI maksoi siitä kuitenki 300.000 kruunuu ja sillä hinnala met olima ođottanheet syvemppää analyyssii.

Raportissa refereerathaan yhtä opettaajaa joka muistelee ette «se ei ole ennää niin helppo alkkaat suomenopettaajaksi täälä pohjaisessa ko suomee ei ennää saata opiskella Tromssan universitetissä». Tämä oon aivan väärä tieto jota raportin tekkiijät olis tietenki häytynheet kommenteerata. Tämähän näyttää justhiinsa sen kunka monenlaissii seurauksii huonola informaasuunila oon.

Raportissa tođethaan ette suomi toisena kielenä kiinostaa tyhä muutamppii oppilaita: Niitä joila oon suomen ja kainun tavus. Miksi se häytyis tyyttyyt siiheen? Eikö se saattais ajatella uuđesti ja laajenttaat opetuksen koko maahaan!

Vaikka raportti ei ole niin hyvä ko olisimma toivonheet, se tietenki auttaa kehittämisessä. Ko sitä vaan lujettais ja käytettäis! Viranomaiset, komuunit, koulut, opettaajat ja muut häyđythään nyt löyttäät uussii keinoi suomen ja kainun opetuksen nostamiseksi.

 

__________________

I 2011 skrev daværende høgskolelektor, i dag professor Leena Niiranen artikkelen Finsk som andrespråk i norsk skole – fagets historie og dagens utfordringer.  Artikkelen ble publisert i tidsskriftet NOA – Norsk som andrespråk,  sponset av Norsk forskningsråd.

Artikkelen var aktuell på grunn av synkende elevtall i finsk.  Niiranen analyserte utfordringene: Organisering av undervisningen, der undervisningstimer tas fra andre fag, læremiddelproduksjon og progresjon i faget, heterogeniteten i elevgruppene og lærernes bakgrunn, få muligheter til å praktisere kvensk eller finsk i samfunnet og hvordan gjøre faget kjent for foreldre, elever, andre lærere og skoleadministrasjonen.

Hun foreslo også tiltak som å begynne språkopplæringen i barnehagen og bruke de planlagte språksentrene som arenaer for kvensk og finsk.
Artikkelen var basert på en grundig gjennomgang av tidligere forskningslitteratur om temaet. I tillegg hadde hun gjennom mange år møtt svært mange finsklærere enten som studenter eller i møter, seminarer og ved skolebesøk.

Niiranen viste til at fordi myndighetene hadde stemplet kvenene som innvandrere, eksisterte språket deres helt fram til 1997 bare som valgfag eller fremmedspråk tross flere forsøk på å få faget etablert med status som andrespråk, slik samisk hadde.

Hun pekte på at selv om kvensk og finsk ble sidestilt i fagplanen finsk som andrespråk i læreplanen i 2006, heter faget fortsatt bare «finsk».

Niiranen konstaterte at skolen har skiftet fokus fra nasjonsbygging til en institusjon som har fatt i oppgave å være med på å revitalisere et minoritetsspråk, men spør: I hvilken grad har skolen en bevisst holdning til denne oppgaven? Er revitaliseringa mulig innen eksisterende faglige rammer?

Da Utdanningsdirektoratet i fjor høst skulle bestille en undersøkelse om årsakene til synkende elevtall i finsk, hadde vi store forventninger. Rapporten fra Norut Alta kom ut nylig, men dessverre bringer den ingenting nytt. Den virker overfladisk og som om man har brukt en lest som ikke passer her. Lærerne som deltok i spørreundersøkelsen forteller at de fikk spørsmålene i hui og hast helt i slutten av skoleåret.
De sentrale poengene i rapporten kommer fra Niiranen. For de 300.000 kronene som Utdanningsdirektoratet betalte for rapporten hadde vi forventet utdyping og analyser av tidligere forskning.

I rapporten refereres en lærer som forteller at «det ikke er så lett å bli finsklærer lenger her i nord siden finsk ikke lenger finnes som studietilbud ved UiT». Referatet inneholder en fundamental feilopplysning som forfatterne av rapporten definitivt burde ha kommentert. Lærerens uttalelse illustrerer treffende hvordan dårlig informasjon om finskfaget slår ut også på denne måten.

Rapporten konstaterer at finskfaget med kvensk er rettet mot en begrenset elevgruppe:  De med finsk og kvensk bakgrunn i Troms og Finnmark. Hvorfor er det slik? Tenk ut av boksen og utvid tilbudet for hele landet!
Men uansett svakheter, kan rapporten utmerket fungere som et utgangspunkt for utvikling. Den må ikke bli en sovepute! Myndighetene bør, sammen med skoleeiere, lærere og andre aktører drøfte nye tiltak for å styrke finsk- og kvenskfaget i skolen.