Kvener skal høres: Storfjord språksenter i Troms er blant dem som skal ha fått utkastet tilsendt. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Utkast til forskrift ute på høring nå: Gjelder tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte tirsdag 3. september på høring sitt utkast til forskrift for tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. I pressemeldingen klargjør de et ønske om å få synspunkter på utkastet. De skriver:

«Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider.»

Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. november 2019, og departementet ber også folk videreformidle informasjonen til andre som kan være interessert.

Foruten en generell invitasjon til folk flest, har en rekke instanser fått høringsbrevet tilsendt direkte, av kvenske instanser kan vi nevne Norske Kveners Forbund, Kvenlandsforbundet, Norsk- finsk forbund, Kvensk institutt, Storfjord språksenter, Halti kvenkultursenter, Kvensk språksenter i Porsanger, Vadsø kvenske språksenter, Kvænangen språksenter, Ruijan Kaiku, ITU Kvensk teatertrupp, Siivet AS, Iđut forlag og KultNett AS.

Det var i 2015 at tilskuddordningen til kvenske formål ble opprettet. Til nå har ordningen blitt forvaltet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men skal fra 2020 forvaltes av nye Troms og Finnmark fylkeskommune.

«Dette er en politisk beslutning som blant annet er begrunnet med at Troms og Finnmark fylkeskommune er nærmere mottakerne av tilskudd, og har god kjennskap til både kvenske/norskfinske aktører og aktuelle aktiviteter i området. Overføringen er også en del av oppgaveoverføringen fra staten til den nye fylkeskommunen. Det er bare forvaltningen av tilskuddsordningen som blir flyttet til Troms og Finnmark fylkeskommune. Departementet vil fortsatt ha ansvaret for politikkutviklingen for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv,» heter det fra departementet.

Når det gjelder høringen, så er bakgrunnen den at siden tilskuddsmidlene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets årlige budsjett, har de også ansvar for å utarbeide en forskrift for tilskuddsordningen. Samtidig er de klageinstans for eventuelle klager knyttet til Troms og Finnmark
fylkeskommunes beslutninger om tilskudd og avslag.

«Tilskuddsordningen har hittil vært regulert gjennom et regelverk i departementet. Alle statlige tilskuddsordninger skal nå ha en forskrift. Forskriften skal regulere formålet med tilskuddsordningen, hvem som kan søke, hva det kan søkes midler til, krav til søknad, rapportering og annet. Vedlagte utkast til forskrift bygger i stor grad på regelverk for tilsvarende tilskuddsordninger som departementet har forvaltet. Vi ber om innspill til vedlagte utkast til forskrift.»