Multa er fylkesblomst i Finnmark, og forekommer i hovedsak i myrer. (Foto: Liisa Koivulehto)

 

Regjeringen vil bremse nedbyggingen og forbedre tilstanden.

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

Nå legger regjeringen fram en naturstrategi for hvordan vi kan ta bedre vare på våtmarkene våre.

– Våtmarkene er en svært viktig naturtype i Norge. Våtmarken suger opp vann og kan dempe flom, de lagrer store mengder karbon og de er viktige levesteder for planter og fugler. Nå legger vi fram en strategi for å bremse nedbygging og ta bedre vare på våtmarkene våre, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Våtmarkene var før i tiden en viktig ressurs for kvenene, og der hentet de blant annet brensel for de lange vintrene i det treløse Varanger, og slo myrgress for fe.

Se også: Myrene i Varanger – en viktig ressurs for folk og dyr

Rettferdige ordninger

Et av tiltakene som vil bli vurdert nærmere er å innføre en ordning som sikrer arealnøytralitet ved nedbygging av våtmark. Dette kan bli innført ved at den som bygger ned, eller på annen måte ødelegger areal med våtmark, må betale kostnaden ved å restaurere et tilsvarende våtmarksareal. Regjeringen vil greie ut om en slik ordning kan være hensiktsmessig for å ta vare på særlig viktige våtmarkstyper.

– Det er fortsatt mange spørsmål som avklares, men jeg tror en slik ordning kan bidra til å sikre di viktige naturverdiene våre, fortsetter Sveinung Rotevatn.

Søker en bærekraftig utvikling

Et annet tiltak er at regjeringen vil vurdere å tydeliggjøre og skjerpe nasjonale forventninger og føringer til arealplanlegging i kommuner og fylkeskommuner tilknyttet våtmarker.

– Vi må se alle de ulike inngrepene menneskene gjør i sammenheng for å kunne vite hvordan de samlet påvirker naturen. Da kan vi sikre at bruken av natur holder seg innenfor bærekraftige rammer, sier Sveinung Rotevatn.

Klima- og miljødepartementet har, sammen med en rekke andre departement, sett på hvordan utviklingen vil bli for våtmarkene fremover om vi fortsetter som i dag. Klima- og miljødepartementet har også gått gjennom hva som kan bli endret til det beste for naturen uten vesentlige kostnader for andre samfunnsinteresser.

– Regjeringen vil sørge for en bærekraftig utvikling der vi håndterer våtmarkene, som er en avgrenset ressurs, på en fornuftig måte, sier Sveinung Rotevatn.