Hilja Huru og Trygg Jakola fra høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget tidligere i år. KYVA SKJERMDUM STORTINGET.NO

 

21. juli i år vedtok Stortinget å opprette en sannhetskommisjon som skal utrede urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge. 

Stortinget skriver i et brev til Norske Kveners Forbund/Ruijan kveeniliitto at dette arbeidet vil bli fulgt opp av det nye presidentskapet som velges av Stortinget i oktober.

– Forbundsstyret følger selvfølgelig opp saken, og fatter vedtak på forbundsstyremøte i slutten av august. Vi vil komme med innspill på både navn, sammensetning og mandat, skriver generalsekretær i NKF/RK Ivar Johnsen.

Forbundet har allerede Saken til Evelyn Eriksen om eiendomsretten til Sirkastakka i Kvænangsbotn inn for kommisjonen til leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg. Leder av forbundet, Hilja Huru mener saken viser at tap av eiendomsrettigheter var en del av fornorskningspolitikken.

– Saken viser at det kan være flere grunner til at man ikke fikk papirer på eiendommen sin, som det at folk ikke forsto godt nok hva som sto på papirene fordi de snakket kvensk eller samisk, sier Huru.

Statskanalen har i flere saker fortalt om uklare eiendomsforhold i indre deler av Kvænangen. Uklarhetene skal ha sin årsak blant annet i fornorskingspolitikken mot samer og kvener, hvor innbyggere på grunn av språkproblemer ikke helt visste hvorvidt de kjøpte eller leide eiendommene de bodde på og drev.

Evelyn Eriksen arvet familiens gård Sirkastakka, en gård hun mener familien har bodd på og brukt siden 1837.

– Mine besteforeldre bodde provisorisk i åtte år etter krigen og de ville ikke fått husbanklån hvis de ikke skrev under en festekontrakt. Med det skrev de også på sett og vis fra seg eiendommen, men jeg tror ikke bestefar kan ha forstått det. Han oppfattet uten tvil at han eide Sirkastakka. Han snakket veldig lite og dårlig norsk, han kunne ikke skrive noe særlig, han hadde ikke skolegang. Så at han skulle kunne forstå hva en festekontrakt reelt innebar, det tviler jeg på, sier Eriksen til NRK.
Statskog derimot mener at det er de som eier eiendommen, og vil ha en festekontrakt fra 1950 sagt opp. I en rettsak i februar endte saken uavgjort, og Statskog anker nå saken.