Norsk-Finsk Forbund – Norjalais-Suomalainen Liitto om regjeringens forslag til statsbudsjett:

Kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter og kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa, post 67 Tilskott til opplæring i finsk

Norsk-Finsk Forbund – Norjalais-Suomalainen Liitto skriver i en pressemelding at forbundet er fornøyd med at regjeringen legger vekt på selvidentifisering i spørsmålet om hvem som tilhører en nasjonal minoritet.

– Vi er også tilfreds med at bevilgningen til driften av organisasjonene er holdt på samme nivå. Utfordringen for departementet blir å få en rettferdig fordeling mellom organisasjonene, heter det i pressemeldingen.

Videre skriver forbundet at de er særlig er fornøyd med økningen til finskundervisningen. Under denne posten er det tre tilskuddsordninger; en for opplæring i finsk som andrespråk i grunnskolen, en for opplæring i finsk som andrespråk i videregående opplæring og en ordning med studiepermisjoner for videreutdanning i finsk for lærere i grunnskolen.