Varangerhalvøya nasjonalpark har et styre og en forvalter. Før 2020 er over ser de for seg å ha ferdig en strategi for bedre synliggjøring av områdets tredje stamme, kvenene. Dette bildet er tatt fra Kjøpmannskjølen med retning mor Syltefjorden og Austhavet. (Foto: Geir Østereng/Varangerhalvøya nasjonalparkstyre)

 

Nasjonalparkstyret sier de vil formidle nasjonalparken som grunnlagt i tre-stammers møte, og ber om kvensk forståelse for at dette tar tid.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Påstanden om at forvaltningen ved nasjonalparkstyret ikke ønsker å formidle at Varangerhalvøya har et tre-stammers-møte med grunnlag i norsk, samisk, kvensk kultur vil vi tilbakevise som en urimelig påstand.»

Det er styreleder for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre, Frank Inge Sivertsen, som melder dette. Den klare og må sies oppløftende meldingen kom som svar til Nord-Varanger kvenforenings innspill om manglende synliggjøring av kvensk kultur i nasjonalparken. (ruijan-kaiku.no, 26. mai 2020)

Drøftet nå i juni

Ruijan Kaiku fikk svarbrevet fra nasjonalparkstyret tilsendt til orientering, fra nasjonalparkforvalter Geir Østereng. Her framgår det at styret er positive til pågående kvenske navnesaker for nasjonalparken, men at disse navnesakene samtidig er førende for det videre arbeidet med å synliggjøre kvensk i nasjonalparken. Nå er man imidlertid kommet lengre, melder styret, med en rekke navnesaker på gang.

Brevet fra Nord-Varanger kvenforening ble for øvrig drøftet av Siverstsen og co i styremøte den 2. juni i år, der følgende ble vedtatt:

Les også: – Varig vern av fornorskningspolitikken?

«Man ser for seg å kunne få ferdig strategi i løpet av året, samt implementere strategi for synliggjøring av kvensk kultur i Varanger i nasjonalparkarbeidet i tiltaksplan for 2021.»
Altså til neste år, en strategi som vil si noe om hvordan styret kan bidra til å synliggjøre den kvenske kulturen mer enn de så langt har gjort.

Vil kreve midler

Vi tar med at det avslutningsvis i brevet antydes at tiltak vil kunne stå på penger og folk. Dette gjelder spesifikt nasjonalparkens informasjonsbrosjyre oversatt til kvensk, noe som av den lokale kvenforeningen omtales som et enkelt symboltiltak. Nasjonalparkstyret melder:

«Om styret vil oversette brosjyren til kvensk språk vil fremkomme av strategi for synliggjøring av kvensk kultur i nasjonalparkarbeidet, og erfaringsvis er dette arbeid som vil kreve midler og ressurser.»

«Vi håper Nord-Varanger kvenforening har forståelse for at dette arbeidet er i prosess,» melder styrelederen.