Nasjonalparkstyrets kart over Varangerhalvøya nasjonalpark. (Illustrasjon: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre)

 

 

I årevis har Nord-Varanger kvenforening ved leder Jens Pedersen forsøkt å få kvensk satt på kartet. Bokstavelig talt. Så langt har lite eller ingen ting skjedd, og foreningen valgte derfor å la Ruijan Kaiku offentliggjøre klagen de nå har sendt til Miljødirektoratet i Oslo og Trondheim, med kopi til Norske kveners forbund samt Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Elisabeth Aspaker. Her følger klagen deres:

 

 

MANGLENDE KVENSK SYNLIGGJØRING I VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

 

Helt siden Varangerhalvøya nasjonalpark ble opprettet har Nord-Varanger kvenforening bedt om at kvensk tilstedeværelse i parken synliggjøres. Lokalforeningen har også medlemmer som har skrevet til Sannhetskommisjonen for fornorskning av samer og kvener om denne mangelen. I dag, i siste halvdel av mai, trykkes det opp nye brosjyrer med kart som sendes ut til alle husstander. Fortsatt uten kvensk synliggjøring.

Norske kveners forbund har bedt om representasjon i nasjonalparkstyret, men er ikke blitt imøtekommet av Miljødirektoratet (jfr. brev av sept. 2016). Nord-Varanger kvenforening har i to møter (2016 og 2019) med nasjonalparkleder og forvalter og i to brev kommet med innspill. Ingen av innspillene er så langt innfridd. Eneste er en lovnad om at noe kan skje når det kommer et kvensk navn på nasjonalparken. Nasjonalparkstyret gjorde et vedtak om dette i 2018. Pr. i dag er det ikke kommet navn. At kvenske stedsnavn langs riksveiene langt fra nasjonalparken er med i nylig utgitt brosjyre med kart anser vi som en selvfølge. Men fortsatt er det ingen kvenske naturnavn i terrenget i nasjonalparken.

Ansvaret for de manglende handlingene for kvensk synliggjøring har nasjonalparkstyret. Nasjonalparkstyret skal gjennom tiltak sørge for at generasjoners kultur og bruk av området gjenspeiles i presentasjonene. Varangerhalvøya er et «tre-stammers møte» med grunnlag i norsk-samisk-kvensk kultur. Det som presenteres mangler den tredje, det vil si den kvenske delen. Det betyr også at den oppvoksende generasjonen her, barna, som ifølge læreplaner skal lære om «tre-stammers møter» ikke får det. Og nasjonalparken med nærområder kan være et ypperlig lærested for dette. Men dessverre synes det som om forvaltningen ikke ønsker det.

Et av de viktigste tiltakene er at kvenske naturnavn, på samme måte som norske og samiske, er med på kartet over nasjonalparken. Siden Nasjonalparkstyret ikke har sørget for dette, har Nord-Varanger kvenforening i 2019 i samarbeid med Språkrådet opprettet navnesak på 17 kvenske naturnavn. Disse er nå registrert som foreløpige i det sentrale registeret som Kartverket har, og kan selvsagt benyttes på kart. I tillegg finnes Språkrådets kvenske register med en rekke kvenske navn fra terrenget i og rundt nasjonalparken.

Vi har også registrert at skriftlige henvendelse vi har gjort, blir besvart med referat fra møter vi har vært på. Et referat er ingen protokoll som vi har skrevet under på. Vi ber om at skriftlige brev, blir besvart med skriftlig brev. Å henvise til en kommende plan for synliggjøring av kvensk tilstedeværelse anser vi heller ikke som et svar.

Stortinget vedtok at kvener er en nasjonal minoritet i 1998. Kvensk ble anerkjent som språk i 2005. Stedsnavnloven har mange føringer for kvenske naturnavn. Og Norge har internasjonale forpliktelser overfor nasjonale minoriteter. I tillegg er det en rekke lover som skal følges. Blant annet den nye språkloven som styrker kveners rettigheter.

Vi gjentar de tidligere henvendelser vi har gjort og håper Miljødirektoratet kan bidra til at vi i det minste får et skriftlig svar på følgende:

  • Kvensk navn på nasjonalparken kommer på plass snarest.
  • De foreslåtte 17 kvenske naturnavn i nasjonalparken benyttes på alle kart/brosjyrer på alle språk de blir utgitt på.
  • Brosjyrer trykkes også på kvensk. Finskspråklige turister forstår kvensk.
  • Alle inngangsporter/oppslagstavler til nasjonalparken skiltes på kvensk i tillegg til norsk og samisk.

 

Til slutt vil vi be om at Miljødirektoratet vurderer sitt brev av 26.09.16 om kvensk representasjon i nasjonalparkstyret på nytt.

 

Annijoki-Vestre Jakobselv, 25.05.2020

Nord-Varanger kvenforening
Jens Pedersen, leder