Fylkesmannen i Troms og Finnmark er klar på at det er elevene og foreldrene selv som velger om andrespråksundervisningen skal gis på kvensk eller finsk. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er klar på at det ikke er skolen eller kommunen som skal bestemme om undervisning skal gis i finsk framfor kvensk.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

– Det er eleven/foresatte som selv bestemmer om de skal ha opplæring i kvensk eller finsk, sier Linda Kristin Selnes, seniorrådgiver for oppvekst og barnevern ved Fylkesmannen for Troms og Finnmark. Denne utalelsen kommer etter spørsmål i forbindelse med foreldre i Alta som har måttet ta til takke med undervisning i finsk selv om de ønsker undervisning i kvensk.

Kvensk eller finsk er valgfritt

Fylkesmannen minner om at jamfør Opplæringsloven § 2-7 har elever med kvensk eller norskfinsk bakgrunn ved grunnskoler i Troms og Finnmark rett til opplæring i kvensk eller finsk dersom minst tre elever ved skolen krever dette.

– Det holder at det er tre elever totalt som krever slik opplæring på skolen. Det vil si at dersom for eksempel 2 elever krever kvensk og 1 elev krever finsk, så er de tre til sammen, og de har rett på tilbud om opplæring i det språket de krever opplæring i, forklarer Selnes videre.

Alternativ opplæringstilbud

Fylkesmannen påpeker også at dersom opplæringen ikke kan gis av egnet undervisningspersonale ved skolen, har elevene rett til alternativ form for slik opplæring. Dette etter forskrift til opplæringsloven §7-1.

–Dette kan for eksempel være ved fjernundervisning, intensivundervisning eller særlige leirskoleopphold. Vi har dessverre ikke per nå kjennskap til kommuner hvor dette er gjort, sier Linda Kristin Selnes.

Alternative opplæringstilbud for elever i grunnskolen skal utarbeides i samarbeid med foreldrene.

Ny lovendring

Selnes visere videre til at det i forbindelse med lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa ble gjort en endring gjeldende fra 1.8.2019, og i forskrift til opplæringsloven ble det gjort en endring gjeldende fra 9.12.2019. Disse endringene innebar en presisering av de gjeldende rettighetene.

–Av forarbeidene fremgår det at hensikten med endringene var å tydeliggjøre en sidestilling av opplæringen i kvensk og finsk, skriver fylkesmannens seniorrådgiver som også legger til følgende:

I Prop. Nr. 88 L (2018-19) fremgår det at departementets forslag var; «… å endre opplæringslova § 2-7 første ledd om finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn slik at føresegna sidestiller opplæring i kvensk med opplæring i finsk. I tillegg foreslår departementet å endre omgrepet «kvensk-finsk» til «kvensk/norskfinsk» for at føresegna skal vere i samsvar med dagens omgrepsbruk

Videre fremgår det av merknader fra Innst. Nr. 298 L (2018-19) til § 2-7 at; «Komiteen viser til at regjeringens forslag vil tydeliggjøre elevers rett til å velge opplæring i kvensk. Forslaget er en oppfølging av Målrettet plan for kvensk språk 2017–2021. Komiteen mener det er viktig at retten til opplæring i kvensk fremgår av opplæringsloven. Komiteen vil også peke på de mulighetene kommunene har gjennom ny teknologi, og at det kan legges til rette for at elever får tilgang til distribuert undervisning i de tilfeller det er krevende å rekruttere kvalifiserte lærere eller hvor antallet elever er for lavt