Myllynkivi löytyi Numerovankassa ennemin novempeerissa. (Kuva: Kaivuonon komuuni)

 

I begynnelsen av november ble det gjort funn av en kvernstein i en gravetrasé i Kaivuono/Kåfjord. Fylkeskommunen antydet at det kunne være et samisk kulturminne. Sametinget mener på sin side at det er kvensk.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Det var den 3. november i år at Kåfjord kommune mottok melding fra entreprenør om funn av en kvernstein i en gravertrasé i forbindelse med arbeidet med ny vannledning i området Numerovankka/Nommedalen. Dette melder Kåfjord kommune.

Työtelijät Pohjais-Tromssa museumista. Net mitathiin myllynkiven. (Kuva: Kaivuonon komuuni)

Ifølge kommunen ble arbeidet umiddelbart stoppet, og den 4. november ble funnet meldt inn som «mulig kulturminne i gravetrase» til Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune. Dette i henhold til kulturminneloven § 8 andre ledd.

Den 11. november ble det foretatt befaring på stedet der grunneier, Sametinget, Nord-Troms museum, entreprenør og Kåfjord kommune deltok.

Fire dager senere fikk kommunen svar fra Troms og Finnmark fylkeskommune, som sier at «Funnet i gravetrase er en kvernstein. Trolig har det stått en mølle her. Det kan være et samisk kulturminne eldre enn 1917 og derfor innleveringspliktig.»

Den 25. november fikk kommunen en kopi av en e-post fra Sametinget til Norges arktiske universitetsmuseum. Sametinget hadde da gjort sine vurderinger knyttet til funnet:

«Det var korndyrking i samiske bosettingsområder og kvernsteinen har inngått i en samisk kontekst», skriver samenes folkevalgte organ.

Videre skriver Sametinget at «Korndyrking og kverning av korn må likevel sies å være en mer sentral del av kvensk kulturarv i disse områdene. Sametinget anser det også som sannsynlig at steinen har en direkte kvensk tilknytning gjennom Jacob Olsen. Vi ønsker derfor ikke å definere kvernsteinen som samisk og automatisk fredet.»

Ifølge Kåfjord kommune vil kvernsteinen tilfalle grunneier dersom ikke Sametinget eller Troms og Finnmark fylkeskommune krever den.