Sametingets oppvekst- omsorgs- og utdanningskomiteen er enige om mandat til sannhets- og forsoningskommisjon. Foto: NSR.

 

Pressemelding fra Norske Samers Riksforbund

Beaska Niillas. Foto: Norske Samers Riksforbund | NSR

Et stort flertall, det vil si de fleste grupper på Sametinget, ble fredags formiddag enige om et felles innspill til mandat for Sannhets- og forsoningskommisjonen som skal se på virkninga av fornorskingspolitikken. Innspillene sendes nå videre til Stortinget.
– Det var et utfordrende arbeid, gitt de korte tidsfristene vi har operert under. Det gode innledende arbeidet i komiteen, der alle bidro og var enige om å bidra og jobbe frem et godt innspill, dannet et grunnlag for å fortsette arbeidet helt fram til fristen i dag. Jeg er svært fornøyd med at vi har fått en så bred enighet om sannhets- og forsoningskommisjonen på Sametinget, sier Beaska Niillas, leder i NSR, og den som har ført saken.

Gruppene som gikk sammen om arbeidet var Norske Samers Riksforbund, Åarjel-Saemiej Gïelh, Flyttsamelista, Senterpartiet, Árja, Arbeiderpartiet, Nordkalottfolket, Samefolkets Parti, og Høyre. Komitéen gir innspill til både metode, tema og navn på kommisjonen, som de foreslår skal hete ”sannhets- og forsoningskommisjonen”.
– Vi mener at det er viktig at kommisjonen innehar samisk språk- og kulturkompetanse i møte med den samiske befolkningen og informanter. Å åpne opp om sin erfaring med fornorskninga kan rippe opp i gamle sår for de som skal fortelle sin historie til kommisjonen. Derfor krever vi også at det gjennom hele prosessen er tilgjengelig helsepersonell for informantene, fortsetter Niillas

Den markante samepolitikeren håper også at kommisjonen vil skape forandringer for samer i dag.
– Jeg håper at kommisjonsarbeidet skape en forståelse i storsamfunnet og myndighetene om at selv om den offisielle fornorskingspolitikken er over, lever det samiske samfunn fortsatt med problemene som denne politikken skapte. Jeg forventer at kommisjonsarbeidet munner ut i tiltak som gjør opp for den ødeleggende politikken som er ført over flere hundre år, og som bedrer vår stilling i dag, avslutter Beaska Niillas.