Kvenbygda Børselv kan snart miste både skolen og sykehjemmet. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Kvenbygda Børselv kan snart miste både skolen og sykehjemmet. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

 

Leserinnlegg fra Sølvi Vivian Johansen, Tverrpolitisk liste i Porsanger.

 

 

Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivinger viser at andelen eldre øker, nettopp derfor er det fra i dag av spesielt viktig å prioritere gode og varierte omsorgstjenester. De fleste eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig, om nødvendig med behovsrelatert hjelp i forhold til sviktende helse eller funksjonssvikt. Det kan være hjemmesykepleie, hjemmehjelp eller digitale og tekniske hjelpemidler i hverdagen. Noen eldre er likevel så sterkt pleietrengende at de ikke lenger kan bo hjemme, men trenger en sykehjemsplass.


Porstun har omsorgsleiligheter hvor brukerne får tilbud om hjemmesykepleie og er også behjelpelig med å søke om hjelpemidler til beboerne. Sykeavdelingen har sykehjemsplasser som dekker en del av behovet i fremtiden. Solbrått aldershjem i Børselv har pr dags dato 14 beboere hvor flere av beboerne er så pleietrengende at de kan defineres som sykehjemspasienter.
Porsanger kommune har vedtatt å ikke kjøpe tjenester fra Solbrått fra 01.01.2017. Dermed står kommunen igjen med kun to alternativer om relativt kort tid, Porstun og sykeavdelingen. Resultatet er et svekket tilbud for de pleietrengende samtidig som behovet vil øke i framtiden. Dette er vedtatt politikk som ikke er forenelig med SSBs befolkningsframskrivinger.
Kommuneplanens samfunnsdel som i disse dager er ute på høring retter også fokuset mot en stadig aldrende befolkning. Om denne samfunnsdelen hadde vært vedtatt av posisjonen før avgjørelsen om å legge ned Solbrått aldershjem ble tatt, ville Høyre og FrP ironisk nok gått imot styringsdokumentet de selv har vært med på å utforme. Hvor er logikken? Er dette med på å skape trygghet for innbyggerne, trygg omsorg, utvikling og forutsigbarhet i kommunen vår, slik sittende posisjon proklamerer gjennom sitt valgprogram?


I tillegg blir de eldre som bor på Solbrått nødt å flytte fra sitt nåværende hjem, et trygt og stabilt miljø som favner det trespråklige, norsk, samisk og kvensk. Det som undrer meg er hvor de skal bo fra 31.12.2016 til 01.01.2017? Det er ingen som ønsker å flytte før tiden. Hvorfor kan ikke beboerne på Solbrått få bo “hjemme” lengst mulig?


Det som er uforståelig er at en plass på Solbrått koster kommunen ca 480000 kr i året , mens en plass i Lakselv koster kommunen ca 880000. Hvordan kan dette lønne seg ?


Landsgjennomsnittet på en sykehjemsplass er på ca 1050000 kr. Årsaken til at en plass i Lakselv koster 880000 kroner pr plass er at alle institusjonsplasser inklusive Solbrått er regnet med . I og med at Solbrått leverer så billige tjenester som de gjør så er dette med på å dra ned gjennomsnittsprisen for kommunen betraktelig. Hvis Solbrått ikke hadde vært med i dette tregnestykket hadde nok prisen pr plass “krøpet” veldig langt over de 880 000 kr.


Jeg oppfordrer alle velgere i kommunen til å bruke stemmeretten sin og la dette bli et valg som gagner folket enten de er unge eller gamle.