En paragraf i Finnmarksloven må endres, mener Stig Harby. (Kuva: Rolf Edmund Lund)

– Flertallet av politikerne i regjeringen og på Stortinget forsto utrolig nok ikke helt hva det de egentlig var med på å vedta, skriver Stig Harby i dette leserinnlegget.

En av bakgrunnene til Finnmarksloven var at Finnmarks befolkning nå endelig skulle bli «herrer i eget hus». Dessverre er denne godt mente intensjonen kommet helt skjevt ut i praksis. Dette fordi flertallet av politikerne i regjeringen og på Stortinget den gangen ikke var godt nok kjent med historien til Finnmark, de historiske og faktiske demografiske forhold i fylket – og utrolig nok heller ikke helt forsto hva det de egentlig var med på å vedta her da.

Når de samiske reindriftsutøverne innvandret fra Nord-Sverige og Nord-Finland til dagens Finnmark som den siste befolkningsgruppen, var fylket allerede befolket av sjøsamer, nordmenn og kvener. Til og med samenes hovedstad Karasjok ble jo grunnlagt av kvener, og den aller første gården i det som i dag ansees for å være det «ursamiske» området Anárjohkdalen, het faktisk «Kvengården». De samiske småbrukene i dalen ble først etablert betydelig senere i tid. Ved utarbeidelsen og vedtaket av Finnmarksloven ble slike historiske fakta rett og slett oversett av Norges regjering og Storting den gangen.

Og det er vel heller ikke til å stikke under en stol at dette også skyldtes fordi enkelte grupperinger i Finnmark rett og slett hadde en egen interesse av å skape uklarheter i denne prosessen. Grunnet denne uvitenheten hos regjeringen og Stortinget da Finnmarksloven ble vedtatt, ble enkeltgrupper av fylkets befolkning urettmessig forfordelt maktposisjoner som det historisk sett ikke er noen grunnlag for, mens andre til gjengjeld ble helt urettmessig utelukket her. Derfor er det på høy tid at denne uretten som Finnmarksloven har skapt nå revideres og rettes opp i henhold til de opprinnelige edle motivene og utgangspunktet for denne loven slik at også de andre ikke representerte minoritetsgrupper som sjøsamer, østsamer og kvener – og at den øvrige majoriteten av befolkningen i fylket rettmessig inkluderes her.

Første skritt på riktig vei her er derfor nå å endre §7 i Finnmarksloven angående styrets sammensetning og valgmodus. Styret i Finnmarkseiendommen må være representativ for den historiske befolkningen i Finnmark fylke samt den som den er ment å representere i dag. M.a.o. kan ikke lenger en liten enkeltminoritet av befolkningen og en enkelt næring som reindriften med styrelederens dobbeltstemme alene utgjøre stemmeflertallet i styret for all grunn og vann i Finnmark, et fylke større en Danmark i areal. Reindriften bedrives jo kun av vel rundt 5%-6% av den samiske minoritetsbefolkningen i Finnmark. De mer enn 90% av den øvrige samiske minoritetsbefolkningen er fastboende samer i vanlig lønnet arbeid, akkurat som alle andre befolkningsgrupper med tilhørighet i fylket siden hundrevis av år.

Det kan derfor ikke lenger være slik at en liten minoritetsgruppe av befolkningen er med på å utnevne dobbelt både de samiske representantene (gjennom Sametinget) og de ikke-samiske representantene (gjennom fylkeskommunen), dvs. hele styret – mens samtidig det store befolkningsflertallet og andre minoritetsgrupper i Finnmark kun har mulighet til å påvirke utnevnelsen av den ikke-samiske halvparten av styret i Finnmarkseiendommen. Dette har jo ingenting med demokratiutøvelse å gjøre – og i andre deler av verden kalles faktisk et slikt styresett apartheid. Og det er jo selvsagt heller ikke riktig at stemmeberettigede til Sametinget bosatt utenfor Finnmark er med på utnevne de samiske representantene til styret i Finnmarkseiendommen.

Så her er det derfor mye regjeringen og Stortinget har å stå til ansvar for – og nå endelig bør ta tak i. Og hvis styret i Finnmarkseiendommen fortsatt skal utnevnes på etnisk grunnlag som i dag, så må dette i så fall da også gjøres på korrekt grunnlag uten dobbeltstemmer for kun en av Finnmarks befolkningsgrupper – og stemmeretten må selvsagt også begrenses til den delen av befolkning som faktisk bor i fylket. Videre bør styret i Finnmarkseiendommen velges av fylkets befolkning gjennom direkte demokrati og være representativ for hele befolkingen og inkludere alle de opprinnelige minoritetsgruppene i Finnmark.

Her kan det derfor også være hensiktsmessig å utvide styret til Finnmarkseiendommen til 12 medlemmer, hvorav 4 styremedlemmer er samer (1 representant for sjøsamene, 1 representant for østsamene, 1 representant for de fastboende majoritetssamene, 1 representant for reindriftssamene) og 2 styremedlemmer er kvener (1 fra Øst-Finnmark og 1 fra Vest-Finnmark), og 6 styremedlemmer representerer befolkningsflertallet nordmenn (3 fra Øst-Finnmark og 3 fra Vest-Finnmark). Alle stemmeberettigede må da også entydig kunne manntallsføres som enten samer (dvs. sjø-, øst-, reindrifts- eller fastboende majoritetssamer), kvener eller nordmenn for å kunne unngå dagens uriktige system med at dobbeltstemmer for enkeltgrupper av fylkets befolkningen finner sted.

Uansett er det aller viktigste at Finnmarkseiendommen nå endelig demokratiseres og ny omstruktureres til å representere hele befolkningen og alle minoritetsgruppene i Finnmark fylke – og at den uutholdelige situasjonen vi har her i dag nå endelig opphører. Finnmarkseiendommen må demokratiseres nå!

Stig Harby