Personalet ved Finsk-norsk kulturinstitutt, her foreviget på filmfestivalen Oslo Pix. (Foto: Johnny Vaet Nordskog/FINNO)

 

Bra levert i 2019: Med jevn og god økonomi og mange nysgjerrige besøkende jobber Finsk-norsk kulturinstitutt for større kunnskap om Finland i Norge og Norge i Finland.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Året 2019 har vært et aktivt virksomhetsår for Finsk-norsk kulturinstitutt,» står det å lese i instituttets årsberetning for 2019, datert 24. april i år.

Kulturinstituttet melder at de styres av et strategidokument, som for perioden 2019-2021 har oppmerksomheten rettet på miljøutfordringer og bærekraft samt mangfold og inkludering.

Finsk-norsk kulturinstitutt FINNO ble opprettet i 1997 gjennom en felles avtale mellom Finland ved undervisnings- og kulturministeriet og Norge ved kulturdepartementet. Hensikten er å styrke kontakten, samt øke kunnskapen om Finland i Norge, og omvendt.

«Instituttet fungerer som et informasjons- og kontaktsentrum og arranger blant annet utstillinger, konserter, forfatterbesøk, foredrag og seminarer i samarbeid med norske og finske kulturaktører,» står det å lese på hjemmesidene deres.

I årsberetningen for 2019 betegner instituttet sin egen økonomi som god, og det framgår at den desidert største økonomiske bidragsyteren til instituttet er den finske staten. Finland ga i 2019 offentlig støtte på kroner 2 494 028, en økning på drøyt 65 000 fra 2018. Norge ga offentlig støtte med kroner 150 000, en økning på 5 000 fra året før. Medregnet også andre inntekter havnet inntekten for 2019 på kroner 2 939 317.

Og mens inntektene økte marginalt i 2019, gikk utgiftene noe ned, altså en relativt stabil, men samtidig positiv økonomisk trend, må det kunne konstateres. Årsregnskapet viser da også et overskudd på kroner 36 408.

Instituttet omtaler egen programvirksomhet for 2019 som aktiv og mangfoldig. Også besøkstallene må sies å være gode, med drøyt 530.000 registrerte publikummere til de rundt 40 ulike utstillingene, konsertene, forelesningene, seminarene, workshopene og samarbeidene innen litteratur, scenekunst og film.