Alf Nilsen-Børsskog skriver bøker på kvensk. Blant disse er Kuosuvaaran Tanaka, som Helmut Paul Sandeck vil ha oversatt til norsk eller tysk. (Foto: Arne Hauge)

 

Fylkeskommunen og departementet sa nei til Helmut Paul Sandeck.

 

 

Ingrid Aslaksen
ingrid@ruijan-kaiku.no

 

Helmut Paul Sandeck har fått avslag på søknad om prosjekttilskudd fra tilskuddsordningen
for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, og har klaget på vedtaket.

Sandeck søkte 1. desember 2021 om 132 000 kroner i prosjektstøtte for 2022 for å oversette
den kvenske romanen Kuosuvaaran takana til norsk eller tysk. Troms og Finnmark
fylkeskommune avslo søknaden begrunnet med at tiltaket ikke ble prioritert i søknadsrunden. Fylkeskommunen har sendt saken til Kommunal- og distriktsdepartementet, som er klageinstans for tilskuddsordningen.

Dette valgte Sandeck å klage på, og viser til følgende begrunnelse i fylkeskommunens interne vurdering av søknaden, sitat:

«Det framgår likevel ikke om han har kompetanse innen, og erfaring med større
skjønnlitterære oversettelser. Prosjektet mangler også en forankring i et forlag. En
forlagskontrakt hadde fungert både som kvalitetssikring og garanti for utgivelse, dvs. at
prosjektet får et bredere nedslagsfelt. Det vises ikke heller til noen samarbeidspartner i
Norge, f.eks. i språk og oversettermiljøene.»

Sandeck oppgir i klagen hvilken kompetanse han har i kvensk og norsk språk, og mener at det
ikke er relevant at han ikke har erfaring med større skjønnlitterære oversettelser ettersom
han har språkkompetanse. Han mener også at en forlagskontrakt ikke er noen garanti for
at oversettelsen er god nok og mener at det ikke finnes forlag i Norge som ikke ville publisert
oversettelsen om den er på godt norsk. Som konsulent i norsk språk oppgir søker sitt
samarbeid med en norsk lege og musiker.

Han konkluderte med at søknaden er avslått på grunn av manglende bevilgning framfor
manglende kompetanse, og ba om at søknaden blir revurdert.

Ikke innenfor

I sin behandling av klagen viser Troms og Finnmark fylkeskommune til hvilke regler som
gjelder for tilskuddsordningen og saksbehandlingen og beskriver hvordan søknaden er
behandlet. De viser til at 47 søknader ble behandlet innen søknadsfristen med et samlet
søknadsbeløp på 11 165 057 kroner. Det ble vedtatt 29 tildelinger, på totalt 4 809 000
kroner, og 18 avslag.

I sin vurdering sier fylkeskommunen at formålet med tilskuddsordningen er å styrke kvensk
språk og kvensk/norskfinsk kultur i Norge, og mener oversettelse til tysk dermed faller
utenfor formålet med ordningen. Å gjøre den kvenskspråklige romanen tilgjengelig for et
norsk publikum mener fylkeskommunen derimot er et prisverdig mål.

I behandlingen av klagen viser fylkeskommunen til at søknaden ble behandlet etter de
opplysningene som forelå da saksbehandlingen foregikk, de gjeldene budsjettrammene og
formålet med tilskuddsordningen. I en ny gjennomgang av søknaden har fylkeskommunen
ikke avdekket saksbehandlingsfeil. De viser til at grunnlaget for vedtaket er basert på en
skjønnsmessig vurdering forankret i ordningens retningslinjer, blant annet at tiltak rettet mot
barn og unge er prioritert.

Ettersom det ikke er tilstrekkelige midler på tilskuddsposten til å innvilge alle søknader, har
søknaden fra Sandeck ikke nådd opp i prioriteringen. Fylkeskommunen etterkommer ikke
ønsket om ny behandling av søknaden.

Departementet enig

Formålet med tilskuddsordningen til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur er å bidra til
revitalisering av kvensk språk og til å fremme kvensk/norskfinsk kultur, spesielt å fremme
kvensk språk og kvensk/norskfinsk identitet hos barn og unge.

Forskrift for tilskuddsordningen regulerer hvem og hva som kan tildeles tilskudd. I tillegg
regulerer Troms og Finnmark fylkeskommunes retningslinjer krav til søknaden.
Departementets vurdering av klagen tar utgangspunkt i om søknaden oppfyller krav i forskrift
og regelverk og om det er gjort feil i saksbehandlingen. Departementet overprøver ikke
fylkeskommunens faglige skjønn i vurderingen av søknaden.

Departementets mener en oversettelse av en bok fra kvensk til norsk er innenfor forskriftens
kriterier «å fremme kvensk/norskfinsk kultur». Det er derimot tvilsomt om en oversettelse til
tysk kan sies å være innenfor formålet med ordningen.

I søknaden argumenteres det med at når en kvensk roman blir oversatt til et annet språk,
kan det ha positive virkninger på identitetsfølelsen og på unge kveners vilje til å lære seg
kvensk. Likevel er det departementets vurdering at søknaden ikke treffer prioriteringene på
tilskuddsposten: å fremme kvensk språk og kvensk/finsk identitet hos barn og unge.

Les også: En smakebit fra Kuosuvaaran Takana – På norsk

Avgjørelsen endelig

Fylkeskommunen har behandlet søknaden etter forskriften og det regelverk som gjelder, og
departementet kan ikke se at det er gjort noen feil i behandlingen av søknaden.
Departementet opprettholder fylkeskommunens vedtak i saken. Søker har ikke dokumentert
kompetanse i oversettelse av skjønnlitterære tekster, søknaden fremstår som noe tynn og
formålet er ikke innenfor prioriteringene på tilskuddsposten, framgår det.