Støtte til prosjekter som synliggjør nasjonale minoriteter

Over tilskuddsordningen blir det gitt i overkant av fem millioner kroner i driftsstøtte til sju organisasjoner for nasjonale minoriteter. Tilskuddene og driftsstøtten blir gitt over tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter.

Det blir gitt 230 000 kroner til å starte opp en fellesorganisasjon for nasjonale minoriteters organisasjoner, som skal være et forum hvor minoritetene kan diskutere saker av felles interesse.

– Regjeringen mener det er viktig å støtte opp om tiltak som er med på å gjøre nasjonale minoriteters kultur og historie synlig i offentligheten. Vi gir derfor totalt 1,75 millioner kroner til ulike prosjekter som bidrar til å synliggjøre nasjonale minoriteters plass i det norske samfunnet, sier statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

Filmstøtte

– Jeg er også glad for at vi kan bidra med støtte til Scene Midts dokumentarfilm Finnkjerringa, som skal være en moderne film om skogfinnene i Norge, sier Anne Karin Olli.

Scene Midt får 100 000 kroner til sin dokumentarfilm, som vil vise reisen til en person med skogfinske aner fra Norge og tilbake til sine røtter i Finland. Filmen er tenkt vist på NRK, på kino og festivaler. I tillegg blir det gitt midler til to andre skogfinske prosjekter.

Det blir også gitt tilskudd til tre prosjekter som gjelder norske rom, både til et filmprosjekt, en lydbok for barn på romanes og til den internasjonale sigøynerfestivalen.

Jødiske prosjekter

Jødisk museum i Trondheim får 400 000 kroner til utstillingen «- Du skal fortelle dine barn…», om holocaust i Trondheim og det nordenfjeldske. Målgruppen for utstillingen er blant annet skoleelever og studenter. I tillegg blir det gitt 150 000 kroner til Jødisk museum i Oslo til prosjektet Jødisk dans og toner. Målet med prosjektet er å skape økt interesse for jødisk musikk, dans og for språket jiddisk. Også Det jødiske samfunn i Trondheim får midler til å markere Holocaustdagen og til arrangementer i forbindelse med jødiske høytider.

– Det er flere sider av de norske jødenes kultur og historie som fortsatt er ukjent, og da kanskje særlig situasjonen for jødene nord i landet. Jødisk museum i Trondheims utstillingsprosjekt, som omhandler den jødiske befolkningen fra Trondheim og nordover, er derfor et godt initiativ, sier statssekretæren.

 

Fordeling av tilskudd 2018
Fordeling av midler over kap. 567 post 70 – Tilskudd til nasjonale minoriteter

Driftsstøtte

Mottaker Beløp
Norske Kveners Forbund 1 850 000
Kvenlandsforbundet 540 000
Norsk-finsk forbund 430 000
Det Mosaiske Trossamfund 1 130 000
Skogfinske interesser i Norge 340 000
Taternes landsforening 470 000
Landsorganisasjonen for romanifolket 410 000

 

Prosjektstøtte

Skogfinsk

Mottaker Prosjekt Beløp
Scene Midt AS Dokumentarfilm: Finnkjerringa 100 000
Det primitive teater Spillet om innvandrerne 45 000
Atelier Austmarka Arrangement i forbindelse med plassering av skulptur 40 000

 

Jødisk

Jødisk museum i Oslo Prosjekt: Jødisk dans og toner 150 000
Jødisk museum i Trondheim Utstilling om holocaust i Trondheim og det nordenfjelske 400 000
Det jødiske samfunn i Trondheim «Jødisk liv i det moderne, multikulturelle Norge» 100 000

 

Rom

Fotograf Gorm Gaare Dokumentarfilm: O kino le romengo 150 000
Kulturforeningen Yagori Den internasjonale sigøynerfestivalen 460 000
Romsk kultur- og ressurssenter Lydbok: Askepott på romanes 50 000

 

Annet

Nedre Eiker bibliotek Mino Eiker 2018 – formidling av kultur og kunnskap om nasjonale minoriteter 30 000
Skogfinske interesser i Norge Oppstart av en fellesorganisasjon for nasjonale minoriteter i Norge 230 000