Fylkestådet tilknyttet Troms og Finnmark fylkeskommune diskuterer tirsdag  ansettelse av rådgiver innen kvensk. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Fylkesrådet ønsker fritak i ansettelsesstopp for å få på plass en rådgiver som skal jobbe med samisk og kvensk/norskfinsk språk og kultur.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Den aktuelle stillingen er tenkt å være ved kulturavdelinga, seksjon kunst –og kulturutvikling i Vadsø, hvor de blant annet har ansvar for oppfølgingen av de sektorovergripende oppgavene med utvikling, synliggjøring og ivaretakelse av fylkeskommunens forpliktelser for samisk og kvensk/norskfinsk språk og kultur.

Saken er satt opp på sakslista til tirsdagens fylkesrådsmøte.

Nasjonalt ansvar

I 2020 overtok Troms og Finnmark fylkeskommune forvaltningen av det nasjonale tilskuddet til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet.

– I «Et sterkt nord», politisk plattform for fylkesrådet, pekes det på at «Samisk og kvensk språk, kultur og identitet har en bærende posisjon i regionen, og videre understrekes det at «Vi vil at fylkeskommunen skal være i førersetet for å styrke det samiske og det kvenske, herunder språk, kultur og levesett. Vi skal arbeide opp mot nasjonale myndigheter for å få flere verktøy og midler til dette arbeidet», skriver saksansvarlig til fylkesrådsmøtet.

Seksjonen skal det siste året ha vært sterkt underbemannet på grunn av økt aktivitet i forbindelse med statens oppgaveoverføringen på det kvenske området. I tillegg kommer det frem i saksfremlegget at en rådgiver på seksjonen skal ha sagt opp sin stilling på grunn av et annet jobbtilbud.

Ansettelsesstopp

I saksfremlegget vises det også til fylkesrådets eget vedtak fra 21.10.20 der det ble besluttet midlertidig reduksjon av økonomisk aktivitet i Troms og Finnmark fylkeskommune, deriblant midlertidig ansettelsesstopp.

– For å sikre faglig oppfølging og kontinuitet, bes det med dette om fritak fra ansettelsesstopp, står det i saksfremlegget som tilråder godkjenning av ansettelsesprosess av rådgiver tilknyttet samisk og kvensk/norskfinsk språk og kultur. Stillingen er tenkt finansiert innenfor avdelingen og seksjonens økonomiske rammer.