Når du snakker om Finlands hovedstad -kaller du da byen Helsinki eller Helsingfors?

I følge Språkrådet er det det siste, altså Helsingfors, som er det riktige valget for norskspråklige.

– Vi tilrår dei svenskspråklege formene av omsyn til det skandinaviske språkfellesskapet, skriver Språkrådet på sine nettsider.

Argumentasjonen er at i og med at svensk er offisielt språk i Finland, i tillegg til finsk, kan finlendere og nordmenn skjønne hverandre uten å benytte fremmedspråk.

– Det er tradisjon for å bruke svensk namneform i fellesnordiske ordlister, og frå fleire hald i Finland og Norden elles – òg finskspråkleg – har det vore eit ønske om at dei skandinaviske språka nyttar svenske namneformer der dei er offisielle, forklarer Språkrådet.

Det samme gjelder selve landsnavnet, hvor de fleste nordmenn allerede velger Finland framfor Suomi.

Finner eller ikke-finner?

Språkrådet diskuterer også bruken av begrepet «finner».

– Folk frå Finland blir ofte kalla «finnar», men om ein strengt skal følgje definisjonen i Nynorskordboka, er ikkje alle finlendingar finnar. Der er nemleg «finne» knytt til både språk og nasjonalitet. I Finland er både finsk og svensk offisielle språk, og difor opererer ordboka med både «finnar» ’finskspråkleg finlending’ og «finlandssvenskar» ’svenskspråkleg finlending’. Altså er «finlending» (eller «finlendar») ’person frå Finland’ kanskje det tryggaste om ein ikkje kjenner språkbakgrunnen til dei ein vil omtale, argumenterer Språkrådet.