Porsanger menighetsråd med sterke ord mot Den Norske Kirken. Saken gjelder kvensk kirkeliv, som de mener stadig uteblir som satsingsområde. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

«Det må opprettes et eget selvstendig kvensk Kirkeråd i regi av Den norske kirke.» Det er blant konklusjonene fra Porsanger menighetsråd, som nå har sendt et kritisk brev til Den Norske Kirken ved Kirkerådet. Her er brevet, datert Lakselv/Lemmijoki fredag 19 mars 2021.

 

KVENSK KIRKELIV DISKRIMINERES OG USYNLIGGJØRES AV DEN NORSKE KIRKE

Porsanger Menighetsråd diskuterte saken på møtet tirsdag 9.mars 2021 under FR/MR sak 09/21 hvor det ble fattet følgende vedtak: «Leder i Porsanger Menighetsråd Oddbjørn Karlsen og Kirkeverge Egil Borch får fullmakt til å sende et brev til Kirkerådet vedr. saken»

Den norske kirke vedtok på Kirkemøtet i april 2014 et samlende visjonsdokument for Den norske kirke med overskriften ”Mer himmel på jord”. Sak KM 07/14. De verdibærende ordene fra tidligere visjonsformuleringer er videreført. Den norske kirke – en evangelisk-luthersk folkekirke- beskrives som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende.

Under punkt 2 i visjonsdokumentet står følgende:

”Kvensk språk og kultur blir ivaretatt i gudstjenestelivet og trosopplæringen.”

For første gang i Den norske kirke sin kirkehistorie vedtok Kirkemøtet i april 2014 at de skal satse på kvensk kirkeliv. De skal ta et nasjonalt ansvar for ”det kvenske folk i Norge” og gi det kvenske folk et nasjonalt tilbud gjennom kvensk gudstjenesteliv og kvensk trosopplæring.

På kirkemøtet i 2018 ble det gjort et nytt vedtak i «Visjonsdokumentet for perioden 2019 – 2021:
«Pkt. 2. Kvensk språk og kultur blir ivaretatt i gudstjenestelivet og i trosopplæringen».
Dette betyr at Kirkemøtet har videreført vedtaket fra Kirkemøtet i 2014 for perioden 2019 – 2021.

Så langt er alt såre vel. Det kvenske folk i Norge så for seg at Den norske kirke skulle slutte med fornorskning av det kvenske folk, slutte med å utestenge kvenene fra kirke og trosopplæring. Hvor lenge var det kvenske folk i Norge i paradiset?

Kirkerådet har til nå nektet å ta det nasjonale ansvaret for ”Kvensk kirkeliv” som ble vedtatt på Kirkemøtet i april 2014 og i 2018. De har gitt Nord-Hålogaland bispedømmeråd beskjed om at de skal ta ansvaret og tilrettelegge for kvensk kirkeliv i Troms og Finnmark. Dette skjer uten at det følger med verken menneskelige ressurser eller økonomiske ressurser fra Kirkerådet til kvensk kirkeliv.

Dette medfører at alle kvener som er bosatt sør for Troms og Finnmark fylke er utestengt fra og delta i kvensk kirkeliv. Med dette har Kirkerådet bestemt at kvensk kirkeliv kun gjelder Troms og Finnmark. Kirkerådet overstyrer med dette det nasjonale organet Kirkemøtet og omgjør vedtaket til å være et regionalt vedtak uten å bevilge verken menneskelige ressurser eller økonomiske ressurser fra Kirkerådet til kvensk kirkeliv i Nord-Hålogaland bispedømmeråd.

Sentralt ansvar for Kvensk kirkeliv

Nord-Hålogaland bispedømmeråd diskuterte saken på et møte i mai 2017 hvor de fattet følgende vedtak:

”Nord-Hålogaland bispedømmeråd mener det er et klart behov for sentralkirkelig ivaretakelse av Kvensk kirkeliv. Nord-Hålogaland bispedømmeråd ber om at Kirkerådet skal legge til rette for en konferanse om Kvensk kirkeliv i 2018. Saken tas opp med Kirkerådet.”

Etter det vi kan se er ikke Bispedømmerådets vedtak fulgt opp av Kirkerådet utrolig nok!

Hvem har egentlig ansvaret for Kvensk kirkeliv?

Det kvenske folk i Norge er bosatt i hele Norge! Den norske kirke vedtok på Kirkemøtet i 2014 og i 2018 et samlende visjonsdokument for Den norske kirke for perioden 2015-2018 og perioden 2019 – 2021 med overskriften ”Mer himmel på jord” under Sak KM 07/14.

De verdibærende ordene fra tidligere visjonsformuleringer er videreført. Den norske kirke –

en evangelisk-luthersk folkekirke- beskrives som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende.

Under punkt 2 i visjonsdokumentet står følgende:
”Kvensk språk og kultur blir ivaretatt i gudstjenestelivet og trosopplæringen”.

Porsanger Menighetsråd forventer at kirkerådet iverksetter «Kirkemøtets vedtak fra 2014 og 2018 fult ut».

1 Det må tilrettelegges for kvensk kirkeliv i hele Norge.
2 Det må opprettes et eget selvstendig kvensk Kirkeråd i regi av Den norske kirke.

Ønskes mer informasjon så ta kontakt.

Vi ber om tilbakemelding på saken.

 

Oddbjørn karlsen
leder /johtaaja

Egil Borch
kirkeverge/kirkovärkäri