12. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. Her ble det foreslått en økning på 2 millioner kroner til utvikling av kvensk språk og kultur. Regjeringa skriver samtidig at kvensk språk er i dag i en kritisk situasjon. Det er få yngre språkbrukere, og tiltak for å styrke språket er derfor av stor betydning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet startet høsten 2016 arbeidet med en målrettet plan for kvensk språk. Arbeidet skjer i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, og i kontakt med kvenske miljøer.

I Europarådets rapport, om Norges gjennomføring av rammekonvensjonen om vern av nasjonale minoriteter, som ble offentliggjort i slutten av mai, etterlyses en nasjonal handlingsplan for kvensk språk.
– [Norge må] Intensivere innsatsen for å utvikle kvensk språkopplæring ved å utvide tilbudet med kvenske språkreir og kvenske barnehager; tilby bredere og mer systematiske undervisnings- og læringsmuligheter i og av kvensk i skolen, inkludert utenfor de tradisjonelle geografiske kvenske områdene for å ta hensyn til trender i samfunnet som tilflytting til bysentre; styrke innsatsen for å øke antallet studenter i kvensk språk i høyere utdanning gjennom økonomiske insentiver, skriver Europarådet.
Snart ligger en ny rapport på bordet, uten at man egentlig har kommet noe videre med dette arbeidet.

Samtidig vet vi at de få elevene i Troms fylke som har valgt å ha kvensk på skolen ikke får undervisning i språket – selv om dette er i strid med forskriftene. Det er stor mangel på lærere og førskolelærere med kvensk språkkompetanse.
Skal barn og unge bære språket videre det er helt nødvendig at opplæringa starter så tidlig som mulig. Derfor må lærerutdanningen styrkes med kvensk språk. I tillegg må kvensk språk få økt tilstedeværelse i offentlig kringkasting – både på nett og i tradisjonelle medier.

Det 8. sametinget ble åpnet av HM Kong Harald V. 11. oktober. I sin tale til representantene trakk kongen frem viktigheten med å ta vare på samisk språk.
– Det er i barnehagene og i skolene vi legger grunnlaget for livskraftige samiske språk. I årene fremover vil det derfor være viktig å ha nok samisklærere i skolene, sa HM Kong Harald.
Det samme gjelder for kvensk språk.

Hvis regjeringa mener alvor med sin satsing for å bevare kvensk språk må det vises i budsjettet – både nå og i årene som kommer. To millioner kroner monner ikke når man ser på den enorme oppgaven det vil være å revitalisere kvensk språk.

Enämen tukitoimii tarvithaanHallitus antoi ulos ensi vuođen budsjettiehđotuksen 12. oktooperikuuta. Hallitus halluu anttaa 2 miljoonaa kruunuu lisärahhaa kainun kielen ja kulttuurin kehittämisheen. Tämän perustelhaan siksi ette «kainun kielen tila oon kriittinen. Nuorii kielenpuhhuujiita on vähän ja sillä se oon hyvin tärkkee vahvistaa kieltä. Komunaalideparttementti alkoi syksylä 2016 tekemhään kainun kielen plaanaa yhđessä tieto- ja kulttuurideparttementiitten kans ja kontaktissa kainulaishiin».

Europan raatin viimi raportin

Ruijan minoriteettiin tilasta annethiin ulos maikuun lopussa. Raati perhäänkuuluttaa kansalista kainun kielen plaanaa.
– Ruija häyttyy intensiveerata kainun kielen oppimisen kehittämistä. Kainun kieltä häyttyy saađa oppiit kielipesissä ja kainunkielisissä lastentarhoissa. Koulussa häyttyy olla enämen ja systemaattisemmin mahđolisuuksii oppiit ja opettaat kainun kieltä, kans pörinteisten kainulaisalojen ulkopuolela, siksi ko ihmiset tääpänä muutethaan kaupunkeihiin. Ruija häytyy lisätä kaunun kielen studentiitten määrää universiteetissä erilaisten insentiiviitten avula, Europan raati kirjoittaa.
Uusi raportti tullee heti ilman ette melkkein mithään tästä entisestäkhään oon aloitettu.

Samhaan aikhaan met tieđämä ette net muutamat oppilhaat jokka oon valinheet kväänin kielen koulussa ei saakhaan opetusta mikä heile kuuluu. Se oon siksi että se vailuu sekä opettaajii ette lastentarhanopettaajii kenelä oon kväänin kielen kompetanssi.
Jos halluuma ette lapset opithaan kielen se häyttyy alkkaat niin aikaisin ko mahđolista. Opettaajakoulussa häyttyy opettaat kväänii. Kainun kieltä häyttyy kuuluu kans raatiosta – sekä netistä ette pörintheisistä meedioista.

Ko kuningas Harald aukaisi 8. Saamentingan oktoperikuussa hän puhui tingan eđustaajiile siitä kunka tärkkee oon ette pittäät kiini saamen kielestä.
– Perustan elläävälle saamen kielele annethaan lastentarhaassa ja koulussa. Sillä se oon tärkkee ette tulleevina vuosina meilä oon koulussa tarpheeksi saamen opettaajiita, kuningas Harald sanoi.
Se oon aivan sama assii kväänin kielen kans.

Jos hallitus meinaa vakavasti satsata kainun kielen säilyttämisheen se häyttyy näyttäät sen budsjetissa – nyt sekä tulleevina vuosina. Kaksi miljoonaa kruunuu ei riitä tähään valttaavhaan tehtäävhään mikä kainun kielen revitaliseeraaminen oon.