NKF-RK jobber med å samle de kvenske og norskfinske organisasjonene og foreningene i et felles Kvensk Råd, kalt Kveenineuvo. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

NKF ønsker en ny felles samarbeidsplattform, Kveenineuvo, for de kvenske og norskfinske organisasjonene og foreningene.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Under det kommende Landsstyremøtet til Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto i slutten av april, skal man diskutere opprettelsen av en ny felles samarbeidsplattform: Kveenineuvo – Kvensk råd.

– Denne saken er noe forbundsstyret har brukt tid på og har drøftet i flere omganger i styret. Det er internasjonale anbefalinger om at det etableres ordninger for konsultasjon med det kvenske folket. Det har blitt aktualisert gjennom regionreformen og signalene om at tildelingen av midler for tiltak for kvensk språk og kultur skal overføres til regionen Troms og Finnmark. Imidlertid bor det kvener utenfor Troms og Finnmark. Derfor foreslår forbundsstyret at rådet har representanter for kvener fra hele landet, sier leder i NKF-RK, Hilja Huru.

Hun sier at saken om Kveenineuvo vil bli tatt opp av NKF-RK også når de nå skal be om et møte med statsråd Monica Mæland.

Har vedtatt skisse
Forbundsstyret vedtok i mars i år enstemmig en skisse som nå er sendt til behandling i lokallagene, Kvenlandsforbundet og Norsk-Finsk forbund, samt det eksisterende Kvensk råd i Troms.
Videre saksgang i kvenforbundet er at forslaget til Kveenineuvo nå skal diskuteres lokalt, før det tas opp som egen sak på Landsstyremøtet i april 2019.
I forkant av Landsstyremøtet har NKF-RK også møter med fylkeskommunene i Troms og Finnmark angående dette temaet.

I dag finnes det allerede et Kvensk Råd i Nord-Troms, og tanken er at det nye rådet, Kveenineuvo, skal erstatte og utvikles ut fra ordningen i Nord-Troms.

Rådgivende organ
En av hovedgrunnen for at saken kommer opp nå, er den pågående prosessen med sammenslåingen av Troms og Finnmark.
– Kveenineuvo bør opprettes i forbindelse med regionreformen for å ivareta nødvendige forhold. Dette må gjøres gjennom lovendringer eller lignende i forbindelse med den pågående prosessen med å danne en ny region for fylkene Troms og Finnmark, og dette må innarbeides nå mens man holder på med lovendringer og tilpasninger, står det i saksdokumentene til Landsstyremøtet.

Det er også tenkt at Kveenineuvo – Kvensk råd vil være rådgivende organ for regionen, og blant annet bidra inn mot FeFo.
– Konkret anbefaler vi at det etableres et råd som kan komme med innspill av felles interesse. Rådene kan omfatte områder som fiskeri, utmark, arbeid med kvensk språk og kultur, skole, kulturminner og så videre, står det i skissen fra forbundsstyret til NKF-RK.

Sannhetskommisjonen
Kveenineuvo kommer også som et naturlig svar på opprettelsen av Sannhets- og forsoningskommisjon for urett begått mot den samiske og kvenske befolkningen i forbindelse med fornorskningspolitikken.
– Vi ber kommisjonen også se på hva som er skjedd etter at fornorskningspolitikken ikke lenger var offisiell norsk politikk. Representasjon og innflytelse over organer som fatter beslutninger som berører kvenske interesser er et av kjernepunktene i den sammenhengen, står det i sakspapirene.

Sammensatt av lokallagsmedlemmer
Det foreslås at det nye Kveenineuvo – Kvensk råd, skal være sammensatt av medlemmer fra kvenske organisasjoner, der de kvenske hovedorganisasjonene velger en representant hver. De ulike kvenske lokallagene velger også en representant hver. Alle disse representantene skal ha en personlig vararepresentant. Lokallag med mer enn 100 medlemmer kan velge 2 representanter. Det er også satt en begrensning på 2 lokale representanter per kommune per hovedorganisasjon.

– Denne sammensetningen er kun et forslag, og dette skal tas opp til diskusjon under Landsstyremøtet, presiserer Huru.

Prøvde i 2014
I 2014 prøvde enkelte lokallagsforeninger å samle de kvenske og norskefinske organisasjonene og foreningene til et Kvensk Råd. Den gang ble det ikke vedtatt.

Etter det Ruijan Kaiku kjenner til, skal Kvenlandsforbundet være positive til opprettelsen av Kveenineuvo, Kvensk Råd.