Det var lørdag 2. april at Kven Østlandet – Etelä-Norjan kväänit holdt årsmøte. På møtet ble sittende styre gjenvalgt med to nye varamedlemmer, og som en av flere saker for dagen ble også bruddet med NKF drøftet. Her ser vi styret i organisasjonen. (Foto: Kven Østlandet)

 

Etter at Norske kveners forbund NKF avsluttet samarbeidet, skrev styret i Kven Østlandet et brev til sine medlemmer. Her kan du lese brevet, som Ruijan Kaiku har fått anledning til å presentere som leserinnlegg.

 

Til Kven Østlandets medlemmer!

Aller først beklager vi at vår informasjon ikke har kommet tidligere. Pga sakens karakter var det nødvendig for oss å bruke mer tid enn kanskje ønskelig og vi håper på forståelse for det.

Eksklusjon

Som dere har fått melding om fra Norske Kveners Forbund (NKF) har de avsluttet sitt samarbeid med Kven Østlandet (KØ), som de skriver: «Kven Østlandet er ikke lenger tilsluttet Norske Kveners Forbund». KØ har ikke ytret ønske om å «avslutte» sitt forhold til NKF. Vi leser at dette er en eksklusjon av vår forening. Videre har vi ikke fått vite hvem som er rådført i forbindelse med eksklusjonen. KØ kan ikke finne noe i vedtektene til NKF at man kan ekskludere en hel forening. Vi stiller derfor spørsmålstegn ved «lovligheten» av eksklusjonen. Uansett framstår dette som veldig merkelig for oss. NKF sprer desinformasjon om oss. Målet er ikke nødvendigvis å få folk til å tro at alt er sant, men at de skal tvile på alt som blir skrevet.

Anstrengt samarbeidsklima over mange år

NKF skriver at det har vært et anstrengt samarbeidsklima med KØ og at man ikke har lykkes i å få til samarbeid med vårt styre. KØ har i alle år forsøkt å arbeide for at kvensaken skal gå framover, både innad i lokalforeningen og i NKF styret/på landsstyremøter/på landsmøter og internasjonalt. KØ har bidratt til å fremme viktige saker for vår bevegelse. Vi har alltid vært godt forberedt til Landsmøtene og andre samlinger og med det selvfølgelig også påpekt feil og mangler. I enhver demokratisk organisasjon er dette på sin plass etter vårt skjønn.

Opp gjennom tidene har vi forsøkt å få NKF til svare på til dels alvorlige ting som ikke bør foregå i en norsk statsfinansiert medlemsbasert organisasjon. Det er påfallende at de ikke vil svare på våre spørsmål, ved skriftlige henvendelser. NKF aksepterer heller ikke at vi kommuniserer med lokallagene. NKF har aldri vært interessert i å inkludere lokallag i pågående prosesser, heller ikke å spørre om råd. Vi skal tvinges til å godta uten at vi er blitt informert. Gjennom mange år har samarbeidsklimaet med NKF vært ikke eksisterende. Ubehagelige tema i møter sensureres når protokollen skrives, når det er opportunt eller enda verre; det bestemmes at møtereferater ikke skal skrives. Valgene er tilrettelagt på en slik måte at KØs kandidater ikke når opp. KØs representanter utsettes for latterliggjøring, motarbeiding og uønsket oppmerksomhet. Når det f.eks. overlates til Landsstyret å godkjenne et regnskap/budsjett er dette ikke i tråd med egne vedtekter. Ihht vedtektene er det Landsmøtets oppgave som øverste organ. Altså brudd på egne vedtekter som vi har påpekt. Slikt har ikke falt i god jord hos NKF-ledelsen.

Det har alltid vært kulturforskjeller mellom Kven Østlandet og NKF. Det er ikke å være illojal når vi kommer med kritiske bemerkninger. Det hadde vært en forsømmelse ikke å si i fra.

Påstander

Det har kommet fram påstander om at enkelte i KØ har trakassert enkeltpersoner i NKF i sosiale media. Styret i KØ ble presentert dette i et Teams-møte. KØs styrets svar på dette er at vi ikke kan ta ansvaret for hva enkeltmedlemmer skriver i sosiale medier. Videre at det er ytringsfrihet i Norge og de som skriver i sosiale medier selv må stå ansvarlig for sine ytringer og tilsvarende må de som føler seg trakassert svare for seg.

En annen uriktig påstand fra NKF går ut på at KØ samarbeider med Kvensk Finsk Riksforbund (KFR), at KØ tillater KFR å bruke Kven Østlandet som plattform. Fakta er at KØ ikke har noen form for samarbeid med KFR. I høst arrangerte vi et åpent møte i samarbeid med alle de andre nasjonale minoritetene. NKFs nestleder deltok også på møtet, men unnlot å delta i den faglige debatten.

Forhold bakover i tid

KØ valgte nytt styre i 2021. Det nye styret kan ikke ta ansvaret for alt som har skjedd mellom KØ og NKF bakover i tid. KØ styret foreslo å sette «strek over» det som har vært og «begynne på nytt». Svaret fra leder i NKF var at man ikke var villig til det. Vi forsøkte også i Teams-møtet å få klarhet i hva konkret som var «feil» med oss, uten at vi fikk noe svar på dette. Altså en generell påstand om dårlig samarbeidsklima over «altfor» mange år.

I brevet som er stilet til våre medlemmer oppfordrer NKF til å stenge ned deres største lokalforening ved å oppfordre våre medlemmer til å melde overgang til andre NKF foreninger eller direktebetalende medlemmer i NKF. Hva skulle tilsi at vår medlemsorganisasjon skal utslettes? Hva har NKF å tjene på splittelse? Det er ikke vi som skades mest i det lange løp. NKF er en landsomfattende medlemsorganisasjon som bruker stygge metoder til å kvitte seg med meninger de ikke liker. NKF har uttrykt seg på en slik måte som ikke kan tolkes annerledes enn at de skal nøytralisere KØ en gang for alle.

Den uretten som NKF har begått mot sitt eget lokallag, må de leve med i all framtid.

Oppsummert er eksklusjonen basert på

1. Dårlig samarbeidsklima mellom NKF-ledelsen og KØ gjennom mange år
2. Noen medlemmer av NKF føler seg trakassert av enkeltmedlemmer i KØ via sosiale medier og KØ-styret tar ikke ansvaret for dette.

Styret i KØ har bestemt seg for å fortsette som selvstendig forening uavhengig av andre. Vi ønsker å fortsette med våre arrangementer og andre aktiviteter som vi har holdt på i alle år.

Vi ønsker og håper derfor du fortsetter som medlem i vår forening uten tilslutning til NKF

 

Oslo, mars 2022
Styret – Styyri