NRK har et særlig ansvar for å synliggjøre nasjonale minoriteter og formidle kunnskap om mangfoldet i det norske samfunnet, blant annet ved å ha egne programmer for nasjonale og språklige minoriteter. Tone Kunst og Laila Lanes (t.v.) på NRKs nye kvenske nettsatsing. KUVAT: LIISA KOIVULEHTO

 

– Mediemangfold er avgjørende for ytringsfrihet og for demokratiet vårt. Derfor har jeg invitert alle partiene på Stortinget til å samles om et bredt mediepolitisk forlik. Rapporten fra Medietilsynet kan gi et faktagrunnlag for den viktige prosessen vi nå skal i gang med som blant annet skal munne ut i en stortingsmelding om mediestøtten, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, presenterte rapporten om «NRKs bidrag til mediemangfoldet» for kulturminister Trine Skei Grande tirsdag 10. april. På oppdrag fra Kulturdepartementet har Medietilsynet vurdert 1) hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds– og bruksmangfold, 2) i hvilken utstrekning NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet og 3) hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til aktører som lever av egne inntekter, og om tilbudet til publikum derigjennom svekkes.

– Rapporten er også viktig for å kunne vurdere hvordan NRK følger opp sitt ansvar om å bidra til mediemangfold framover, og vil være et viktig kunnskapsgrunnlag når vi i budsjettet for neste år skal fastsette et fireårig styringssignal for NRK, sier kulturministeren.

Positivt

Medietilsynet har analysert NRKs virksomhet, særlig digitalt, både ut fra et innholds- og bruksperspektiv og i konkurransemessig sammenheng, nasjonalt og regionalt.

– Vår hovedkonklusjon er at NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt, sier direktør Mari Velsand.

– Når det er sagt, er det viktig å understreke at vi ser at den kommersielle delen av mediebransjen, og da særlig lokale og regionale aviser, står i en krevende transformasjonsfase – og at den samfunnsviktige journalistikken dermed er under press. Vår vurdering er at det haster med å få på plass tiltak rettet inn mot disse aktørene, men at løsningen ikke er å svekke NRK, sier Velsand.

Særlig ansvar

Medietilsynet skriver at NRK har et særlig ansvar for å synliggjøre nasjonale minoriteter og formidle kunnskap om mangfoldet i det norske samfunnet, blant annet ved å ha egne programmer for nasjonale og språklige minoriteter. NRK redegjør for at et bredt spekter av temaer om Norge som et flerkulturelt samfunn dekkes i det generelle nyhets- og aktualitetstilbudet, og ved at disse temaene veves inn i publiseringen på tvers av innholdskategorier og programflater. NRK har nylig lansert et nytt digitalt tilbud til kvener og norskfinner med både artikler, tv-programmer og lydlenker. NRK legger også vekt på at NRK skal være en mangfoldig organisasjon med kjennskap til mange kulturer for å kunne produsere et mangfoldig og relevant innhold fra ulike flerkulturelle ståsteder. NRK har i flere år arbeidet med rekrutterings- og opplæringstiltak for journalister med flerkulturell bakgrunn for å øke representasjon og identifikasjon for grupper med minoritetsbakgrunn. Medietilsynet vurderer at NRK på denne måten bidrar til innholdsmangfold, og til å synliggjøre at Norge er et samfunn med et mangfold av identiteter. Medietilsynet mener en slik strategi også er viktig for at NRK skal bidra til økt bruksmangfold, også i ulike minoritetsgrupper. I allmennkringkastingstilsynet har Medietilsynet vurdert at omfanget av NRKs programmer for nasjonale og språklige minoriteter har vært på et lavt nivå. Dersom kravet til NRK om egne program for nasjonale og språklige identiteter skal fungere som et virkemiddel for representasjon og synliggjøring av minoriteter i innholdstilbudet, mener Medietilsynet det er viktig at NRK jobber for at omfanget av programmer er på et tilfredsstillende nivå.

Allmennkringkastingsoppdrag

Rapporten tar også for seg NRKs allmennkrigkastingsoppdrag og skriver at NRK-plakaten understreker NRKs særlige ansvar for å styrke norsk og samisk språk, identitet og kultur, for å ha et tilbud til nasjonale og språklige minoriteter, for å formidle kunnskap om ulike grupper og mangfoldet i det norske samfunnet, samt ansvar for å skape debatt om Norge som et flerkulturelt samfunn. NRK skal også bidra til økt kunnskap om internasjonale forhold og kunnskap om nordiske samfunnsforhold, kultur og språk.

Videre heter det at forutsetningen om at NRK gjennom oppfyllelsen av sitt oppdrag skal bidra både til innholds- og bruksmangfold er tydelig gjennom at det stilles krav til at dette tilbudet skal gjenspeile det mangfoldet som finnes i befolkningen. Blant annet skal NRKs samlede tilbud appellere til alle aldersgrupper. NRKs nyhetsoppdrag på nett er nasjonalt og regionalt, ved at det stilles krav til et løpende oppdatert tilbud av nasjonale og internasjonale nyheter, fakta- og bakgrunnsinformasjon for nyheter, debatt og aktuelle samfunnsspørsmål og til et eget regionalt nyhets- og innholdstilbud.

– Det stilles også krav til undersøkende journalistikk i NRK gjennom oppgaven å avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre, skriver Medietilsynet.

Ikke konkurrent

– Den kommersielle mediebransjen står altså i en svært krevende situasjon – selv om årsaken ikke kan sies å være konkurransepresset fra NRK. Å begrense NRKs digitale virksomhet vil etter Medietilsynets vurdering derfor ikke løse utfordringene for den kommersielle delen av bransjen. Like fullt er det etter tilsynets oppfatning derfor avgjørende at det snarest mulig utformes og iverksettes mediepolitiske tiltak som kan bidra til at avisene kommer seg gjennom den utfordrende transformasjonsfasen de befinner seg i, og kan sikre fremtidig lønnsomhet og eksistens. I den  sammenheng viser tilsynet til tiltakene som ble foreslått fra Mediemangfoldsutvalget, kan vi lese i Medietilsynets nylig framlagte rapport.

Styringssignal

I budsjettproposisjonen for 2019 skal det for første gang fastsettes et fireårig styringssignal for NRKs totale økonomiske rammer. Da vil departementet også vurdere omfanget av samfunnsoppdraget og hvordan NRK innvirker på det totale mediemangfoldet, blant annet basert på Medietilsynets rapport.

 

Hele rapporten kan leses her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kulturministeren-mottok-rapport-om-nrks-bidrag-til-mediemangfoldet/id2596829/