Det bor finsk-ugriske folk i seks land, til sammen ca 24 millioner mennesker. Kartet viser noen av folkene. (Skjermbilde: Suomalais-ugrilaiset kansat/Wikipedia)

 

Kväänit oon valinheet eđustaajat Suomalais-ugrilaisten kansojen mailmankongreshiin 2020.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Kväänimaayhistys järjesti valinan. Delegaatiiksi valithiin Rune Bjerkli, Hilja Huru, Nora Ollila, Leif Bjørnar Pedersen Seppola ja Juha Tainio ja varalle Bjørnar Seppola ja Pekka Lantto.

Meininki oli pittäät mailmankongressin juunikuussa Tartussa Eestinmaala mutta sen oon siiretty koronatauđin tähđen. Uutta päivämäärää ei saata vielä päättäät.

Kongressin 2020 teema oon «Kulttuurimaisema- kieli ja mieli».

Kongressissa oon 23 jäsenkansaa. Sinne ođotethaan 500 vierasta. Nuoin puolet oon delegaattii ja vähän yli puoletoon observatöörii, vierhaita ja journalistii. Kongressin tulkathaan monele kielele.

23 kansaa kuuđesta maasta

Ensimäinen kongressi oli 1992, heti sen jälkhiin ko Sovjetuniooni hajos. Ryssänmaan suomalais-ugrilaiset kansat haluthiin elästyttäät ommaa kulttuurii ja pittäät kontaktii toinen toishiin. Kongressi oon kokkoontunnu sen jälkhiin joka neljes vuosi. Tulleeva kongressi oon kahđeksas.

Suomalais-ugrilaissii kansoi assuu eniten Unkarissa (14,5 miljoonaa), Suomessa (5 miljoonaa), Venäjällä (pari miljoonaa) ja Eestissä (1,2 miljoonaa). Ryssänmaala oon eniten kansoi. Kvääniä assuu kahđessa maassa: Ruijassa ja Ruottissa.

Mailmankongressi oon kansalaisjärjestöitten tapattuma. Kongressissa oon viimi kerroila ollu vierhaina Suomen, Viron ja Unkarin presidentit ja Venäjältä kulttuuriministeri.

Kongressin keskuskomiteea hoittaa assiita kongressiitten välilä. Kaikila kansoila oon komiteeassa yksi eli kaksi eđustaajaa ja yksi ääni. Komiteean kotipaikka oon Helsingissä.

– Soome-ugri rahvaste hulka kuuluvad ingarlased, soomlased, eestlased, karjalased, komid, permikomid, marid, mordvalased, saamid, udmurdid, vepslased, vadjalased, isurid, ingerisoomlased, kveenid, liivlased, mansid, nganassaanid, neenetsid, sölkupid, setod, handid ning eenetsid, lukkee kongressin 2020 nettilaiđala.

Kväänit olthiin mukana ensimäisen kerran vuona 2004. Kongressi kokkoontui silloin Tallinassa. Ruijan Kaiku oli silloin kans myötä ja kirjoitti tästä numerossa 4-2004 mikä tuli ulos 17. septemperikuuta 2004. Aviisi löyttyy Nasjonalbiblioteekissa tästä.

 

 

 

 

 

 

 

Rune Bjerkli og Hilja Huru er valgt som delegater, mens Bjørnar Seppola skal være varadelegat for kvener i den 8. verdenskongress for finsk-ugriske folk 2020.