I kommuner som inngår i samisk språkforvaltningsområde, slik som Porsanger gjør, skal samiske stedsnavn stå over de kvenske på skilt. Børselv-skiltet er ett av få unntak. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Samisk stedsnavntjeneste har gitt endelig tilrådning på til sammen 117 samiske stedsnavn i Børselv. I høringsprosessen kom det reaksjoner fra lokale lag og foreninger, som mente navnene var oversatt fra kvensk.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Børselv & Omegn bygdelag og Norske Kvæner-Børselv/Ruijan Kväänit-Pyssyjokilaiset har begge reagert skriftlig i forbindelse med at Samisk stedsnavntjeneste har startet navnesak som innebærer hele 117 samiske stedsnavn i tilknytning til bygda. Det framgår av den endelige tilrådningen for stedsnavnsaka.

Det var Ságat som først omtalte saken.

I et skriv fra stedsnavntjenesten til Porsanger kommune datert 5. juli 2023 framkommer deler av innspillene fra de to lokale foreningene. I skrivet heter der at «på grunn av høringsinnspillene anser stedsnavntjenesten det som nødvendig å skrive et tilleggssvar og en forklaring til den endelige tilrådningen.»

Hevder at navnene er oversatt

«Det er viktig at den kvenske historien, identiteten og kulturen fortsatt blir i hensyntatt i beslutningen om navnsettingen» heter det fra bygdelaget. Videre skriver de at «Valgene av kvenske stedsnavn har solid støtte i lovverket, og navnene på kulpene i Børselva sone 1 har tradisjonelt vært kvenskspråklig.»

«Det virker på oss at arbeidet med samiske stedsnavn i hovedsak er oversettelser og vi ber om at navnesaken avvises da den bryter med Lov om stadnamn», skriver bygdelaget.

Kvenforeninga i Børselv har også reagert.

«Norske Kvæner-Børselv/Ruijan Kväänit-Pyssyjokilaiset synes det er både provoserende og skuffende at man fra samisk hold med dette forsøker å overskygge de flere hundre år gamle tradisjonelle kvenske stedsnavnene i Børselvområdet med nyoversatte samiske stedsnavn.»

Ságat skriver at 47 av de 117 foreslåtte navnene har en skrivemåte i offentlig bruk fra før, og ifølge en oversikt avisa har laget over disse (se nederst) har de fleste tidligere vedtatte navna kvensk skrivemåte.

Benekter påstandene

I skrivet tar Samisk stedsnavntjeneste til motmæle, og benekter påstandene om at navnene er oversatt:

«At det er samlet inn og dokumentert samiske stedsnavn, som er tradisjonsnavn med hjemmel i loven, har på ingen måte det formål å overskygge navn på andre språk. Stedsnavntjenesten vil også understreke at vi ikke jobber med å oversette norske eller kvenske navn til samisk. Stedsnavntjenesten behandler kun nedarvede navn og ser til at disse navnene blir godkjente for bruk på både kart og skilt», skriver de.

«Stedsnavntjenesten kan forsikre at de samiske stedsnavnene som har vært på høring har tradisjon i området, og brukes av samisktalende med tilhørighet til Porsanger.»