Prosedyrer er på plass mellom Regjeringen og Sametinget. (Kuva: Liv AS Pedersen)

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som gjelder dem. Nå har Regjeringen og Sametinget inngått en avtale om prosedyrene for hvorledes slike konsultasjoner skal gå for seg, melder Regjeringen.no

Sluttet seg til

Retten urfolk har til å bli konsultert i saker som gjelder dem, er nedfelt i ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, artikkel 6.

I Avtale om prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, inngått mellom kommunal- og regionalministeren og sametingspresidenten 11. mai 2005, er det fastsett nærmere prosedyrer for hvorledes dette skal gå for seg. Prosedyrer som Sametingets plenum sluttet seg til den 1. juni 2005. Ved kongelig resolusjon 1. juli 2005 ble det stadfestet at de avtalte prosedyrene skal gjelde for hele statsforvaltningen.

Som direkte berører

«Statlige myndigheter kan også ha en plikt til å konsultere med andre samiske interesser i tillegg til Sametinget. Det gjelder særlig i saker som direkte berører samiske næringer, slik som reindriften,» heter det i pressemeldingen fra Regjeringen. Vi tar med at meldingen har en lang rekke lenker til andre dokumenter som gjelder saken.