02 februarledertegning2016

Valtio anttaa rahhaa kainulaisile hyvin viekkhaala tavala. Tenon kvääniseura, joka oon anonu komunaali- ja moderniseeraamisdepartementista 5000 kruunuu kielikursii varten, kilppailee samoista rahoista ko Haltin kväänisentteri, Omasvuonon kielikeskus ja Ruijan Kaiku. Kaikki raha tullee samasta  4,7 miljoonaan kruunun säkistä «kap. 567 post 73, Kvensk språk og kultur».  Samasta säkistä kaivethaan rahhaa Tromssan fylkinkomuunille kainun kielen handlingsplaanan tekemisheen sekä Kainun institutile ette se saattais jatkaat työtä minkä se alkoi viimi vuona.

Kaikki oon tietenki kiitoliset annetusta rahasta mutta het oon sanonheet kans ette se ei ole oikhein ette departtementti oon pannu erilaiset kieli- ja kulttuuriprosektit kilppailemhaan isompien aktööritten jokapäivän toimintarahoista.

Isot ja pienet aktöörit työtelhään aivan eri sarjoissa mutta kuitenki valtio oon asettannu heiđät kilpailemhaan. Toiseksi rahan saaminen viippyy pitkhään uuđen vuođen puolele eikä se ole eđes sikkari tulleeko sitä ja kunka paljon. Kainulaisten organisasuunitten oon vaikkee tehđä pitkän aijan plaanii ko het ei tieđä saađhaanko het palkkarahat ensi vuona. Semmoinen oon tietenki raskas kans työntekkiijöile ittele.

Tämmöisessä tärkkeessä elästyttämisvaiheessa finansieeraaminen ja selkkee tieto sen jatkumisesta oon eriliikaisen tärkkeetä.

Kainulaiset ei ole tunnetut siitä ette het huuđettais eniten ja lujimin. Het ei juoruu meediassa ko het ei saa rahhaa valtion budsjetissa. Eikä het järjestä liekkiraitoi omitten oikeuksitten puolesta.

Mutta tämä ei meinaa ette het ei perusta.

Kainun organisasuunit oon työtelheet ilman äänettä monta vuotta ja toivonheet ette työn palkittais. Piian se jotaki oon tuonu. Departtementti oon kuttunu kainun kielen ja kulttuurin aktöörit kovole konferenshiin minkä aihet oon kunka kainun toimet, organisasuunit ja prosektit finansieerathaan. Departtementti kirjoittaa ette jos se oon halu ette kainun kieli olis elävä kieli tulevaisuuđessa, sen käyttämistä ei häyđy lopettaat tääpänä. «Mooli oon ette saađa lissää kainun kielen käyttäjitä.»

Vaikka hallitus luppaa nyt ette het aijothaan alkkaat työtelemhään kainun kielen hyväksi se vaikuttaa ette mithään uutta ei ole tulossa. Departtementti aikkoo tyhä selvittäät mihiin rahat käytethään – ilman ette se antais yhthään enemän. Tämä saattaa tietenki olla hyöđylistä mutta se häytyis ymmärtäät ette kainun institusuunit ja organisasuunit ei jaksa tätä työtä näin vähilä resursiila. Se tarvithaan väkeviitä tekoja ja hopusti, niinko kunnolinen plaana kainun kielen säilyttämiseksi ja ette hallitus ottaa vakavasti Europan kieli- ja minoriteettisopimukset.

 

*Til denne saken kan du bruke vår innebygde ordliste.

______________________

Gjennom dagens finansieringsmodell til Kommunal- og moderniseringsdepartementet konkurrerer i realiteten søknaden fra kvenforeninga i Tana på 5000,- til kvenskkurs med driftsmidlene til større kvenske institusjoner som Halti Kvenkultursenter, Storfjord språksenter og Ruijan Kaiku gjennom sekkeposten «kap. 567 post 73, Kvensk språk og kultur» på 4.7 millioner. Fra denne potten får også Troms fylkeskommune penger til å lage en handlingsplan for kvensk språk, mens Kvensk institutt gis midler til å fortsette sitt viktige arbeid med språkverktøy.

Mottakerne er selvsagt raske med å presisere at de er takknemlige for de pengene de får, men legger til at de syns det er uheldig at en må konkurrere med andre gode språk- og kulturprosjekter om penger til daglig drift eller til oppgaver som et kvensk institutt faktisk er satt til å gjøre.

I tillegg til det uheldige konkurranseelementet hvor viktige kvenske prosjekterer nærmest blir satt opp mot hverandre i fordelingen av en krukke penger, er et viktig punkt i denne saken forutsigbarhet. I dag vet ikke flere av de kvenske organisasjonene og institusjonene hva de faktisk vil ha å rutte med for det kommende året når de skal vedta sitt årsbudsjett før jul. Fordelingen av driftsmidlene skjer nemlig ikke før ut på nyåret. Dette gjør langtidsplanlegging og kontinuitet svært vanskelig. I tillegg tærer usikkerheten på ansatte som ikke vet om en har penger til lønn de kommende månedene.

Nå som kvensk språk og kultur er i en viktig revitaliseringsfase, er det spesielt viktig med kontinuitet og forutsigbarhet.

Kvenene er ikke kjent for å være det folkeslaget som roper høyest når de føler urett begås mot dem. De løper ikke til media i harnisk dersom de ikke får penger gjennom statsbudsjettet. Fakkeltog for egne rettigheter er ikke noe kvener enkelt gjør.

Men det betyr ikke at kvenene ikke bryr seg.

I stedet har kvenske organisasjoner jobbet tålmodig i flere år med håp om at godt arbeid over lang tid skal betale seg. Og kanskje bærer det frukter nå. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har invitert til en innspillskonferanse der de skal se på finansieringen av kvenske tiltak, organisasjoner og prosjekter. I invitasjonen skriver de blant annet at dersom kvensk skal være et «levende språk for fremtidige generasjoner, er det viktig at språket fortsetter å være et bruks- og samhandlingsspråk. Målet for det videre arbeidet bør derfor være å sikre flere kvenske språkbrukere.»

Selv om regjeringen sier de ønsker å legge grunnlag for en målrettet innsats for kvensk språk, kan det se ut til at departementets utgangspunkt er at de kun vil snu på flisa. Altså at de bare vil se på hvordan pengene brukes i dag, framfor å tilføre nye midler. Dette kan selvsagt være en nyttig øvelse, men med såpass lite midler som kvenske institusjoner og organisasjoner har til rådighet i dag, holder det neppe til å revitalisere et helt språk. Her trenges det resolutt og umiddelbar handling, helst i form av en skikkelig handlingsplan for bevaring av kvensk språk, og ikke minst at en tar inn over seg innholdet i språkpakten og rammekonvensjnen for nasjonale minoriteter.