Dagens statsbudsjettfremleggelse ga få overraskelser for kvenene.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

I statsbudsjettforslaget til Kommunal- og moderningsdepartementet (KMD) var det få endringer i postene som gjelder kvenene.

Post 73 Tilskudd til kvensk språk og kultur foreslås økt fra 4.7 millioner til 4.832.000, mens samlepost 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter foreslås til 7.199.000 kroner.

Totalt får de nasjonale minoritetene 43.877.000 kroner på KMDs budsjett.

Tilskuddene fordeles slik:

567 Nasjonale minoriteter:
22 Kollektiv oppreisning til norske rom mv. 1 069 000
60 Tiltak for rom, kan overføres 6 371 000
70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 7 199 000
71 Tilskudd til Romanifolkets/taternes kulturfond 5 374 000
72 Det Mosaiske Trossamfund 7 032 000
73 Tilskudd til kvensk språk og kultur 4 832 000
74 Kultur- og ressurssenter for norske rom 12 000 000 43 877 000

Om Post 73 Tilskudd til kvensk språk og kultur skriver departementet at tilskuddsordningen skal bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur. Det er også et særlig mål å fremme kvensk språk og kvensk/norskfinsk identitet hos barn og unge.Tilskudd skal blant annet gå til drift av Storfjord språksenter og Halti kvenkultursenter. Det blir også gitt driftsmidler til Ruijan Kaiku over tilskuddsposten. I tillegg vil det bli gitt prosjektstøtte til språk- og kulturformål etter søknad.