Nordkalottfolkets Kjellrun Wilhelmsen, Torill Bakken Kåven og Kjetil Romsdal. KUVA NORDKALOTTFOLKET

 

Forberedelser til sannhets- og forsoningskommisjonen er i full gang. Nordkalottfolket er betenkt over at stortingets presidentskap har avslått å gi økonomisk støtte til kvenene for å ha samme grundige prosess som det Sametinget har. Sametingsrepresentant fra Nordkalottfolket, Kjellrun Wilhelmsen, fremmer derfor et forslag for Sametinget, hvor hun ber om at Sametinget bistår kvenene i arbeidet.

Kjellrun Wilhelmsen. Foto: Kenneth Hætta / Sametinget.

I disse dager gjennomføres det folkemøter over hele landet der samer og kvener blir bedt om å gi innspill til mandat for arbeidet med mandat til sannhets- og forsoningskommisjonen av samer og kvener.

Folkemøtene for samiske forhold arrangeres av Sametinget, mens Norske Kveners forbund organiserer møter der kvenene inviteres til innspill.

Kvenorganisasjonen har søkt Stortingets presidentskap om økonomisk støtte til å gjennomføre folkemøtene, men har fått avslag.

Folkemøtene er et viktig forarbeid til kommisjonsarbeidet. Mens sametinget har et budsjett på mange hundre millioner og kan dekke kostnadene over eget budsjett, har kvenorganisasjonene minimale økonomiske midler. Et slikt skjevt utgangspunkt er ikke et likeverdig utgangspunkt.  Sametinget kan derfor bli den viktigste premissleverandøren, mens kvenorganisasjonene kan få en mer underordnet rolle. Sametinget har et stort budsjett, 458 millioner i året og velger å bruke en del av disse på forarbeidet, mens kvenene nå gjennomfører møtene uten å få dekket kostnader ved dette. Dette er uverdig.

Sametinget bør stille seg solidarisk med kvenene, og bistå dem med økonomiske midler. Det er et statlig ansvar, men når staten ikke tar det ansvar, er det også i sametingets interesse at det blir en likeverdig behandling av begge folk. Da viser Sametinget viktigheten av at kommisjonsarbeidet får et likeverdig utgangspunkt for både kvener og samer, og at alle aspekter ved fornorskningen kommer frem. Husk at mange av oss samer også er kvener, og motsatt. Sametinget viser ofte støtte til urfolksgrupper verden over, nå er det på tide at vi hjelper naboen og er en god verdde.

Dette skriver Nordkalottfolket i en pressemelding.