Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund er skuffet over at det ikke er noen økninger i posten som skal sikre de nasjonale minoritetenes mulighet til påvirkning deltakelse i saker som angår oss. Denne tildelingen er den eneste som bidrar til en helhetlig ivaretakelse av behovene til den kvenske befolkningen. KUVA PÅL VEGARD ERIKSEN

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund er skuffet over at det ikke er noen økninger i posten som skal sikre de nasjonale minoritetenes mulighet til påvirkning deltakelse i saker som angår seg selv. –Denne tildelingen er den eneste som bidrar til en helhetlig ivaretakelse av behovene til den kvenske befolkningen, sier Hilja Huru. KUVA PÅL VEGARD ERIKSEN

 

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund er skuffet over at det ikke er noen økninger i posten som skal sikre de nasjonale minoritetenes mulighet til aktiv samfunnsdeltakelse, «Post 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter».

–Denne tildelingen er den eneste som bidrar til en helhetlig ivaretakelse av behovene til den kvenske befolkningen, forklarer NKF-leder Hilja Huru i en pressemelding.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i sitt budsjettfremlegg om post 70 at «For minoriteter i det norske samfunnet kan det være en utfordring å få plass i samfunnsdebatten. Gjennom blant annet tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter forsøker myndighetene å legge til rette for dialog med de ulike gruppene. Tilskuddet skal bidra til aktiv samfunnsdeltakelse gjennom frivillige organisasjoner, med basis i en nasjonal minoritet, og tiltak som kan styrke og ivareta nasjonale minoriteters språk og kultur.». All driftstøtte til de nasjonale minoritetenes organisasjoner er i denne posten.

– Fem nasjonale minoriteter skal dele på 7,1 millioner kroner, og tildelingen er helt klart ikke tilstrekkelig. De ulike minoritetenes organisasjoner skal dekke behovet for oppfølging innen alle samfunnsområder fra barnehage til eldreomsorg og psykisk helsevern, rettighetsarbeid, arbeid kommunalt, på fylkesnivå, nasjonalt og internasjonalt, påpeker Huru.

– Derfor ser vi at den magre tildelingen i kap 567 post 70 strider med artikkel 15 i Europarådets Rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter, hvor det står at «Partene skal skape de forutsetninger som er nødvendige for at personer som tilhører nasjonale minoriteter, sikres effektiv deltakelse i det kulturelle, sosiale og økonomiske liv og i offentlige anliggender, særlig de som berører dem», sier NKF-lederen som nå vil be om at Stortinget tar dette i betrakting i arbeidet fremover mot at budsjettet skal vedtas.

– Vi ber om en tildeling som er mer i tråd med nevnte artikkel 15.