Uuenvuuen saarna 2017 - Ruijan kveeniliiton johtaaja Hilja Huru. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Uuenvuuen saarna 2017 – Ruijan kveeniliiton johtaaja Hilja Huru.
KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

 

 

Rakhaat kväänit, kainulaiset ja ruijansuomalaiset!

«Mutta vieras tullee ja mennee, syđän toivoo täynä. Vielä silloinki ihminen toivoo ko toivoo ei näytä ennää olemassakhaan.»

Näin kirjoitti Alf Nilsen-Börsskog.

Hänen kuolemasta oon liki kaksi vuotta, mutta hänen sanat ja toivo ellää meiđän syđämissä.

Mie uskon, ette hän olis iloinen ja ylppee siitä, mitä met saima aikhaan vuona kakstuhatta kuustoista.

Esimerkiksi, ette kväänin kieltä saa opiskella masteritasale asti, ja ette Saamentinka halluu suojela kväänin ja saamen kulttuurimuistoi samala laila. Tämä viiminen oon loistaava symbooli siitä, ette meiđän nepukansa oon hyväksynny meiđät. Mie uskon, tästä Alf olis tykäny. Saamentingan kuurto oon meile hirmuisen arvokas.

Hallitus oon kans viimin päättäny, ette se alkkaa tekemhään kainun kielen plaanaa. Tämän etheen met olema työtelheet kauvoin, aina siitä asti, ko kainun kielestä tuli euruppalainen minuriteettikieli, kaksitoista vuotta aikkaa. SV-parttii halluu vieläki enämen: ette se tehtäis oma kainun kielen ja kulttuurin stortingsmellinki.

Lisäksi oon ehđottettu, ette se perustettais yksi viralinen komisuuni, joka alkais tutkimhaan sitä, mitä norjalaistamispolitikki oon tehny kvääniile ja saamelaisile.

Meiđän assii mennee etheenpäin – ja met alama tuntemhaan kevätauringon sätheet, melkkein ko aurinko olis taas alkanu loistamhaan kainun kansan yli.

Mutta kuitenki: «Korkkee herra, kaukana Uslussa, saatatteko kuula meiđän pyynttöö? Met kattoma teeveetä joka ilta mutta emme kuule mithään omala kielelä. […] Met kuuntelemma raadiota joka päivä mutta emmä kuule melkkein mithään omala kielelä.» – Tämä oli Mari Boinen rukkous ja toivet oman rakhaan saamen kielen puolesta. Hän teki tämän laulun vuona 1985. Kainun kielen staatus oon sama vuona 2017.

Mie ihmettelen kunka monta preivii met häyđymä kirjoittaat, kunka monta mööttii se häyttyy pittäät, ja kunka monta ekspertin ja tutkiijan saarnaa met häyđymä esittäät ennen ko met saama kuula ommaa kieltä teevessä ja raadiossa?

Met häyđymä herättäät korkkeet daamit ja herrat kaukana Uslussa – sillä meän kieli ja kulttuuri oon tärkkee ja arvokas sekä oman ittensä takia ette meän maale Ruijale. Met toivoma kaikkiin eniten, ette meän kieli sais siirttyyt etheenpäin meän lapsile – sillä kielheen oon piilottu kaikki vanhaa tieto, jota met emmä saa koskhaan hävittäät.

Tämä oon meän syđämen kieli. Mikhään laki ei kielä meitä käyttämästä ommaa kieltä. Mutta ruijalaisesta yhteiskunnasta ei saa myöskhään appuu tähään. Ja nuoret vanhiimet tarvithaan tiettoo lasten ja perheitten monikielisyydestä.

Jokapäiväiset raadio-, teevee- ja lastenprogrammit oon hirmuisen tärkkeet. Met tarvittema kans kielisentterii ja muita paikkoi, missä saatama puhhuut kväänii. Programmit ja kielisentterit uletuthaan kaikile – ja niiten avula kieli säilyy kylissä ja kaupungiissa.

Vuona kaks tuhatta kuustoista met tappasimma vanhaan tervahauan Alattiossa. Se oon ehđotettu ette yli sata vuotta vanhaat kulttuurimuistot olis automaattisesti suojeltu, mutta tätä ei ole vielä päätetty. Monta muutaki tervahauttaa ja muuta kvääniin kulttuurimuistoo oon uhattuna. Met emmä saata menettäät enemppää. Kulttuurimuistolain häyttyy muuttaat. Kainulaiset ja saamelaiset seisothaan yhđessä tämän takana.

Mutta vuona kaks tuhatta kuustoista oon tapattunu kans yksi suuri ihmet. Porsangissa oon kainun kielipesä, missä lapset oon alkanheet puhumhaan kväänii! Kainun institutin ja paikalisten kieliophaitten työ oon antanu tuloksii.

Toinen tärkkee toimi oon, ette Tromssan universiteetin kainun kielen opiskelijat oon saanheet omat kainunkieliset menttoorit. Tästä oon seuranu minun oman elämän ihmet: Mie olen ensimäistä kerttaa saattanu puhhuut kväänii minun oman isän kans. Se oli minule suuri kynnys, eikä se askel ollu niin helppo. Mutta tätä polkkuu oon yllättäävän helppo ja luonolinen jatkaat!

Paljon työtä oon vielä jäljelä, mutta vaikka se joskus tunttuu, ette kväänin kieli huilaa sinun sormitten läpi, niin muista: Meilä oon aikkaa haparoitella ja hakkeet kväänin sannoi, ja meilä oon aikkaa freistata ja käyttäät aikkaa puhumisheen. Mutta meilä ei ole aikkaa olla puhumatta kväänii toinen toisilemme.

Mie kehoitan siis kaikkii: Puhukkaa kväänii toinen toisile! Älä koskhaan ajattele, ette sinun kieli ei ole tarpheeksi hyvä – se tullee tyhä paremaksi, ko sie käytät sitä!

Vanhaat ihmiset oon meän parhaat ja arvokkaimat kielen ja kulttuurin opphaat. Kielessä ja kulttuurissa oon meän toivo niinko Alf Nilsen-Börsskog sanoi. Jään alla oon alkanu virrata pieni toivon oja. Se juoksee, kväänin kevät oon tulossa!

Onnelista uutta vuotta teile kaikile!!

 

Kjære kvener, kjære norsk-finner!

«Gjester kommer og går, med hjertet fullt av håp. Mennesket har håp også når det ser ut som om håpet ikke finnes mer», skrev en gang forfatteren Alf Nilsen-Børsskog.

Det er nesten to år siden hans død, mens ordene hans og håpet lever i våre hjerter.

Jeg tror han ville vært stolt av oss, og glad for det vi fikk til sammen i 2016.

Opprettelsen av masterstudium i kvensk, full støtte fra Sametinget om likestilling mellom kvenske og samiske kulturminner – et lysende symbol på anerkjennelse fra vårt søskenbarnfolk, som jeg tror Alf hadde satt stor pris på. Jeg vet hvert fall at vi kvener setter pris på den støtten Sametinget har vist oss.

Endelig har også regjeringen vedtatt å starte arbeidet med en målrettet plan for kvensk språk – noe vi har jobbet for helt siden kvensk for 12 år siden kom under beskyttelse av den europeiske minoritetsspråkpakten. Partiet SV ønsker ytterligere og nødvendig fortgang i dette språkarbeidet og har fremmet en egen stortingsmelding for kvensk språk og kultur. I tillegg fremmer de en sannhetskommisjon som skal granske fornorskingens konsekvenser for kvener og samer.

Det er fremgang for kvensaken – og vi begynner å kjenne strålene fra vårsola, som om den har stått opp over det kvenske folk på ny.

Likevel: «Høye herre, langt der nede i Oslo har du tid til å høre på oss? Vi ser på TV kveld etter kveld, men hører ingenting på vårt eget språk. […] Vi hører på radio dag etter dag, men hører knapt noen ord på vårt eget språk.» – Dette sang Mari Boine i 1985 som et bønn og et håp for sitt kjære samiske språk. Slik kan situasjonen for kvensk i dag best beskrives, i år 2017.

Man undres hvor mange brev som må skrives og møter som må holdes, uttalelser fra eksperter og forskere som må legges frem – for at vi skal få høre vårt eget språk på TV og radio?

Vi må sammen vekke de høye damer og herrer langt der nede i Oslo –for også vårt språk og vår kultur har en egen iboende verdi og en verdi for vårt land Norge. Det er vårt håp og sterkeste ønske at språket skal få leve videre i våre barn – fordi all den gamle kunnskapen ligger gjømt inn i språket – kunnskap vi aldri må miste.

Dette er vårt hjertespråk. Ingen lover eller instrukser forbyr oss å bruke vårt kjære språk. Men ingenting i det norske samfunn hjelper kvenene fra dag til dag til dette. Og unge foreldre trenger støtte og kunnskaper om flerspråklige barn og familier.

Det er avgjørende med daglige radio-, TV- og barneprogrammer. Det kvenske folket trenger også lokale språkarenaer i form av språksentre i de kvenske bygdene. Disse to tingene sammen når ut til alle kvener – og hjelper til å bevare kvensk språk i de kvenske familiene i by og bygd.

I 2016 mistet vi den eldgamle tjæremila i Alta. Det foreslåtte automatiske vernet for kvenske kulturminner eldre enn 1917 ville ha forhindret dette tapet. Flere tjæremiler og andre kvenske kulturminner står i akutt fare for å bli ødelagt for all fremtid. Vi kan ikke miste mer av vår kulturarv. Kulturminneloven må endres. Kvener og samer står sammen i denne saken.

Men i 2016 har det også det store mirakelet skjedd. I Porsanger går kvenske barn sammen i språkreir i barnehagene og lærer hjertespråket – nå begynner barna våre å snakke kvensk! Arbeidet til Kvensk Institutt og lokale språkforbilder gir resultater!

Et annet viktig tiltak er at på UiT – Norges Arktiske Universitet har kvenskstudenter har fått egne mentorer de kan snakke kvensk med. Dette prosjektet har ført til at jeg har hatt mitt eget personlige mirakel: 2016 ble det året jeg for første gang snakket kvensk med min egen far. Det har vært en stor terskel for meg, og det var ikke lett å ta dette steget. Men når steget ble tatt var det overraskende lett og naturlig!

Mye gjenstår, og selv om vi av og til kan føle at det kvenske språket glir vekk mellom hendene på oss, husk dette: Vi har tid til å famle og stotre på kvensk, bruke tid på å uttrykke oss og til å forstå hverandre. Men vi har ikke tid til å la være å snakke kvensk med hverandre. Min oppfordring går derfor ut til alle: Snakk kvensk sammen – og tro aldri at ditt språk ikke er godt nok – det vil bli bedre med tid og fostring!

Det er de eldste som kan vise oss veien tilbake til språket og kulturen. Som Alf Nilsen-Børsskogs sa: Vårt håp er i språk og kultur. Under isen sildrer det nå i en begynnende bekk av håp. Den kommer, den kvenske våren er på vei!

Godt nytt år alle sammen!