Blod kan ikke lages kunstig. Det må gis. Alle friske mennesker på 18-60 år kan gi blod.

Blod kan ikke lages kunstig. Det må gis. Alle friske mennesker på 18-60 år kan gi blod.

.

Metesiinarit oon oppinheet tekemhään ihmiselle kunstisilmii, -polvii ja syđämen mutta kunstivertä ei ole. Veren häyttyy anttaat ihmiseltä toisele.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Sairashuonheissa oon joka päivä paljon sairhaita jokka tarvithaan verensiirttoi. Ilman uutta verettä het kuolhaan. Siksi uussii verenanttaajiita tarvithaan koko aijan.
Pääreekeli oon ette kaikki tervheet 18-60-vuotiset ihmiset saatethaan anttaat vertä ja monet saatethaan jatkaat sitä 70-vuotisiksiki. Sen lisäksi ette verenanttaaja oon tavalisen tervet, hänelä häyttyy olla normaalin siivo elämäntapa.
Ruijassa vertä annethaan sairashuonheissa missä oon veripankko.  Pohjaisen tervheysregioonin veripankot oon Kirkkoniemessä, Hammerfestissä, Tromssassa, Harstadissa ja Narvikissa.

4,5 desiliitterii kerrala
Vertä annethaan ylheensä joka kolmas kuukausi. Sinulta otethaan 450 ml vertä, se oon nuoin 10 prosenttii sinun verestä.

Ko sie olet antanu vertä, sinun kroppi alkkaa heti tekemhään uutta vertä ja heti sie olet taas täysiverinen! Se kuitenki mennee monta päivää ennenko sinun laakeri oon täynä.

Veren antamisen jälkhiin se ei kannata tehđä raskasta työtä eli sporttii. Sie olet ushein kuitenki vähän vaipunu. Monet otethaan rautatabletiita mitä saapi ilman maksotta veripankosta.
Se puhuthaan ette verenantaminen saattais olla hyväksi eli vaaralista tervheyđelle mutta kummastakhaan ei ole tarpheelista tiettoo.

Visut kriteerit
Se ette sinula oon normaalin siivo elämäntapa, meinaa ette sie et tahtomalla ota tervheysriskii elämässä sekä kans ette sinun vatta, veri ja iho oon oortningissa. Sie ET kelppaa verenanttaajaksi jos esimerkiksi
• sinula oon piercing räämetkalvossa
• sie käytät dooppia
• sie olet saattanu saađa hepatiitin eli seksitauđin
• sie olet saanu hepatiitin eli seksitauđin
• sinula oon verenvuototauti eli paha vattatauti eli paha allergia
Ja jos sie olet asunu kauvoin Afrikassa eli Isossa-Britaniassa, sie häyđyt selvittäät kunka se oon.
Näitten lisäksi oon monta muutaki assiita mikä saattaa olla estet verenantamisele. Tämmöinen estet saattaa olla pyssyyvä eli väliaikhainen. Ringaa veripankkhoon ja kysy, heilä oon vastaus!

Tutkithaan ja testathaan
Ko sie tulet ensimäisen kerran, sinulta otethaan veripröövin missä testathaan verityypin ja hemoglobiinin sekä hepatiitti B:n ja C:n, syfiliksen ja HIV:n ja joskus jotaki muutaki. Nuoin neljen viikon päästä sie saat kuula tuloksen.

Ko sinun oon hyväksytty, sie saat kuttun tulla antamhaan vertä. Sie häyđyt joka kerta täyttäät seeman missä oon hirmuisesti kysymyksii sinun tervheyđestä juuri sinä päivänä: Oletko sie ollu sairhaana? Oletko sie käyny hammaslääkin tykönä viimi kerran jälkhiin? Oonko sinula ollu kuratauti? Bronkitti, herpes, flunssa? Oletko sie ottanu piercingin? Oletko sie raskhaana (lapsesta)? Oonko sinula haavoi? Oonko sinula uusi seksipartneri? Oletko sie saanu akupunktuurii eli vertä eli ottanu tatoeeringin?  Oletko sie reisanu malariaseuđuila? Oletko sie reisanu Öystä-Europassa, Turkissa, Ameriikoissa eli Afrikassa Saharan eteläpuolela?
Sie häyđyt olla aivan rehelinen. Kaiken meininki oon sekata ette sinun veressä ei ole mithään vaaralista. Kukhaan muu ei saa tiettäät mitä sie vastaat; veripankola oon vaitiolemisvelvolisuus.  Jos sie et halluu anttaat vertä joskus jostaki syystä, sie saatat tehđä niin, ilman ette sie häyđyt selvittäät kenelekhään mikä sinun syy oon.

Verenanttaaja ei saa olla aneeminen. Vaimoitten hemoglobiiniarvo häyttyy olla yli 12,5 grammaa per desiliitteri ja miehilä 13,5 gr/dl.
Ushein kysythään kans akupunktuurista. Eniten se oon tietenki huoli likaisista neuloista. Sekä Ruijassa ette Suomessa sanothaan nyt ette jos akupunktuuri oon tehty kertaneuloila ja sen oon tehny lääki eli tervheystyöntekkiijä, se ei ole estet verenanttaamisele.

Leppää hyvin
Verenanttaajille oon ilmaiset parkkipaikat veripankon likelä.

Koko homma kestää 30-40 minuttii. Ko veren oon otettu, se kannattaa levätä kuitenki 10 minuttii siinä samassa tuolissa. Sielä oon juomaa ja aviissii ja hyvä levätä.
Loppupäivän aikana ei kannata raattaat ja eikä esimerkiksi treenata kovasti sillä sinun veren oksygeenitransportti oon reduseerattu siihen asti ette veri oon valmistannu uuđet punasellit. Tähän mennee muutampi päivä.
Joissaki ammatiissa – niinko lenttääjä, bussinajjaaja, kraaninajjaaja – oon tarkat reekelit verenantamisesta, samoten se kannattaa ođottaat ennenko lähtee rakenusstilaasille eli vaaroile kiikkumhaan eli sukaltamhaan.

 Verityypit
Verityyppi oon perinöllinen. Veren klassifiseerathaan ABO-systeemin ja Rh-systeemin jälkhiin. Ruijassa, Suomessa ja mailmassa verityypit jakkaanuthaan näin:
Verityypi  % mailmassa      Ruijassa  Suomessa
O 45  39 33
A 40  49 41
B 11  8 18
AB 4  4 8

Rh-positiivissii oon ruijalaisista ja suomalaisista nuoin 85 prosenttii ja  Rh-negatiivissii oon nuoin 15 prosenttii.
Se ushein sanothaan ette harvinaista vertä eli ylheistä vertä tarvittais enämen ko muita mutta se ei ole näin. Ruijan veripankko sannoo:
– Anttaajiita ja ottaajiita oon suhtheelisesti yhtä paljon ja siksi kaikkii verityyppii tarvithaan yhtä paljon!

Kalttiit /Luje lissää: giblod.no ja veripalvelu.fi