Nordkalottfolkets Kjetil Romsdal er kritisk til et samstyringsdokument for Sametingets representanter i Fefo-styret (Foto: Privat/Nordkalottfolket)

 

Nordkalottfolket hevder i dette innlegget at Sametinget i uheldig grad forsøker å styre Finnmarkseiendommen Fefo.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Sametingsrådet har foreslått et samstyringsdokument for Sametingets egne representanter i Fefostyret, som Nordkalottfolket i en pressemelding mener går langt i å diktere hva styremedlemmer skal mene, og hvem man kan velge i styret.

De omtaler det som «tragisk» at Senterpartiet og NSR etter Nordkalottfolkets mening, går i spissen for et løp der de indirekte hevdes å utpeke «Finnmark fylkes representanter som «fiender», og dermed må lage et eget samstyringsdokument for å få Sametingets valgte folk til å følge deres politikk.»

Ulovlig?

– Mindretallet skal for eksempel pålegges å gå for flertallets kandidat som leder, uavhengig av hvem man mener er den beste lederen. Vi mener det er ulovlig, et hvert styremedlem er forpliktet til å ta selvstendige avgjørelser til beste for Fefo og lovens formål, sier Kjetil Romsdal hos Nordkalottfolket.
Romsdal mener at NSR og Senterpartiet også går inn for en elitisering av FEFO.

– Et diktatorisk prinsipp

– De ønsker ikke lengre et system hvor lekmenn skal kunne sitte i styret, men man skal velge folk med akkurat den kompetansen de selv mener er viktigst. Det er grunnleggende i norsk politikk at hvermannsen kan velges inn, og at fagkompetansen finnes i det administrative ledd. En slik elitetenking støtter vi ikke, sier Romsdal. Så lenge representanter velges etter forholdstallsprinsippet, sier han, trenger man kun tillit fra de som har valgt representanten.
– Stikk i strid med det diktatoriske prinsippet man her forsøker å legge til grunn, sier han.

Vil ha positiv prosess

Romsdal sier at Nordkalottfolket tenker motsatt om saken. I den grad man ønsker et samstyringsdokument, må man gå i dialog og samarbeid med Finnmark fylkeskommune, som sikrer at styremedlemmene jobber på en helhetlig måte fremover.
– Da sikrer man konstruktive og positive prosesser, som kan gi bedre samarbeid fremover, sier han.

Her er Nordkalottfolkets eget forslag i Fefo-saken:

«Intensjonen bak Finnmarkseiendommen (FEFO) var å gi Finnmark tilbake til finnmarkingene, oppfylle statens internasjonale forpliktelser, og at Finnmarks folk selv skulle få styre over eiendommen. Underveis i arbeidet, og da loven ble vedtatt, var alle parter klar på at dette var en lov som ingen var helt fornøyd med, men det var så langt Stortinget og Sametinget og alle partier kunne bli enige. Ut fra dette, og i samarbeidets ånd, må man søke å få til de beste løsninger for Finnmarks befolkning ut fra lovens formål.
Å utarbeide samstyringsdokument kun basert på 3 reprsentanter, vil danne et inntrykk av at man ikke ønsker tillit, samarbeid og dialog, men heller skape fronter som ikke den samiske befolkningen i Finnmark er tjent med. Om man ønsker et godt fungerende styre i Fefo, vil man oppnå dette med å gå i dialog og samarbeid med Finnmark Fylkeskommune, slik at man har en omforent forståelse av oppgaver, mål og hvordan styrearbeidet bør gjennomføres. Dette kan danne grunnlaget for varige positive strukturer og arbeid mot et felles mål; å forvalte Finnmarkseiendommen til beste for alle boende i fylket.
Samtidig skal man ha forståelse og respekt for at det i enkelte saker kan være motstridende interesser, men disse kan like gjerne gå på tvers av Finnnmark Fylke og Sametingets representanter, som mellom representanter valgt fra de to institusjonene.
Finnmark Fylkeskommune inviteres til samarbeid om en samstyringsmodell for FEFO, hvor Sametinget og Finnmark Fylkeskommune enes om retingslinjer som er til beste for Finnmarks befolkning.»