Finland og Norge har mange grensekryssende vassdrag. Her fra Pasvik. (Illustrasjonsfoto: Vilde Kvammen)

 

Vil sikre medvirkning fra lokalbefolkningen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Finnmark har mange grensekryssende vassdrag hvor to lands interesser spiller inn. Formålet er å ivareta miljøtilstanden i vassdragene på en så god måte som mulig, sier Mikkel Slaaen Kvernstuen.

Som en påminnelse samt for å unngå å havne bakpå i arbeidet, har rådgiveren ved Finnmark fylkeskommune sendt ut et forslag til møtevirksomhet i vannområdene i Finnmark og norsk-finsk vannregion.

Forslaget er sendt til de aktuelle kommunene i fylkets 10 vannområder, inkludert viktige elver og områder som Munkelva, Pasvik, Neiden og Tana.

Forvaltning og kontroll

– Det er mye interesse fra lokalbefolkningen, og aller mest i Tanaelva. Vi ser et stort engasjement på begge sider, sier rådgiveren, som nevner laksefiske, forvaltning og den felles kontrollen med lakseparasitten Gyrodactylus salaris som spesielt egnet til å vekke engasjement.

– Samtidig eksisterer det ganske lange tradisjoner for samarbeid om grensevassdragene. Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen har holdt på siden starten av 80-tallet og er stadig i drift med årlige møter, sier Slaaen Kvernstuen.

Beholder ansvaret

Regjeringen har hatt på høring et forslag om å endre organiseringen av arbeidet med å forvalte vann og vassdrag. Det kunne betydd endring også for fylkeskommunen, som er regional koordinator i Finnmark og norsk-finsk vannregion.

– Men regjeringen har besluttet at endringene ikke skal gjennomføres nå. Det betyr at vi opprettholder vårt ansvar som regional koordinator, sier rådgiveren.

Likevel er det revidering av regional vannforvaltning på gang. Finnmark starter nå i høst, med høring for de «endelige vannforvaltningsplanene» sommeren 2020.

Viktig for suksess

I de fleste av våre vannområder har det vært etablert lokale vannområdeutvalg, der kommuner og andre myndigheter samarbeider om å ta vare på sine felles nedbørsfelt.

– I løpet av de siste årene har flere av de lokale vannområdeutvalgene falt bort, sier Kvernstuen. Han betegner operative vannområdeutvalg som viktig suksessfaktor for å få til reell deltakelse fra kommune, innbyggere og andre interessenter.

Må kunne ta kontakt

– Ettersom vi nå går inn i ny planperiode der dokumentene i vannforvaltningsarbeidet skal oppdateres, er det ønskelig at vi igjen har aktive vannområder, sier rådgiveren, som jobber for at samtlige 10 vannområder oppretter kontaktperson eller koordinator til å bistå i det felles arbeidet.

Det understrekes at også allmenheten og interesseorganisasjoner er selvfølgelige deltakere i møter og øvrig dialog.