Fylkesrådet i Troms har innvilget 325 000 kroner til Kvænangen kommune og deres prosjekt tilknyttet utvikling av et samisk/kvensk språksenter i kommunen.

Prosjektet er et ledd i revitaliseringen av samisk og kvensk språk og kultur i området, og tilskuddet fra fylkesrådet i Troms inngår i et spleiselag med blant annet Sametinget og Kvænangen kommune selv.

Etter planen skal språksenteret drive opplæring i samisk og kvensk i en region der svært mange familier var trespråklige så sent som under andre verdenskrig.

– Nord-Troms er regionen for de tre stammers møte, og revitaliseringen av samisk og kvensk i regionen er en sterkt ønsket utvikling. Jeg er glad for at vi blant annet sammen med Sametinget kan bidra til dette, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Gjennom prosjektet skal det gjennomføres en rekke kurs, etableres arenaer for praktisering og læring der en retter seg både mot unge og gamle, enkeltpersoner og næringsliv, fastboende og besøkende.

Troms fylkeskommunes tilskudd på inntil 325 000 kroner dekkes over de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene og satsingen på Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. Tilskuddet utgjør 46,6 %  av totalrammen for prosjektets første år på totalt 697 500 kroner, der erfaringene en gjør seg i dette første året vil ligge til grunn for eventuell videre finansiering fra partene.

– Håpet er at prosjektet vil kunne bidra til å skape tilhørighet, bolyst, trivsel og bosetting, og sjelden har vel et prosjekt vært så godt forankret i det regionale planverket som dette prosjektet. Nå har de involverte ett år på å bevise at språksenteret har livets rett. Det håper og tror jeg de vil klare, sier fylkesråd Simonsen i en pressemelding.