I fjor arrangerte Alta Kvenforening en vandring til tjæremila sammen med arkeolog og prosjektleder Evelyn Johnsen. KUVA ALF E. HANSEN

I fjor arrangerte Alta Kvenforening en vandring til tjæremila sammen med arkeolog og prosjektleder Evelyn Johnsen. KUVA ALF E. HANSEN

 

Kvenske organisasjoner ber Olje- og energidepartementet ta hensyn til kvensk kulturminne ved bygging av kraftstasjon.

– Vi ser det som en krenkelse av kvenske rettigheter at det nå er vedtatt at dette unike kulturminnet skal jevnes med jorden og en transformatorstasjon skal bygges i dets sted, skrev Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto i et klagebrev til Olje- og energidepartementet.

 

Viktig kulturminne

Da Olje- og energidepartementet tidligere i sommer vedtok endelig konsesjon for bygging av kraftlinje på over 300 kilometer fra Balsfjord til Skaidi, anmodet Alta Kvenforening Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å fare varsomt med den over 300 år gammel tjæremila som ligger der den store transformatorstasjonen i Eibydalen skal bygges.

–  Det er per dato avdekket svært få kvenske kulturminner i området, og et tjæremilsanlegg fra begynnelsen av 1700-tallet er derfor et svært viktig kulturminne for den norske nasjonale minoriteten kvenene, argumenterte kvenforeningen da. De påpeker at selv om tjæremilanlegget ikke er automatisk fredet, så burde det være mulig å ta hensyn til kulturminnet.

I starten av august fulgte Kvensk Råd på med et oppfølgende brev til NVE, der man påpekte brudd på rammekonvensjonen for nasjonale minoriteter. Rådet hevdet blant annet at «til tross for at kulturminnet ikke regnes som verneverdig jf. kulturminneloven, vil enhver skade på nevnt kulturminne være i strid med Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter».

 

Ber om flytting av trafostasjon

 Nå har også Norske Kveners Forbund- Ruijan Kveeniliitto kommet på banen i saken, og sendt et brev til Olje- og energidepartementet hvor de ber om at tjæremila bevares for fremtidens kvener, og at en forventer en alternativ plassering av transformatorstasjonen som ikke ødelegger kvenske, samiske eller andre kulturminner av verdi for Finnmarks befolkning.

Videre skriver NKF at svært mange kvenske kulturminner ble ødelagt i brenningen av Nord-Troms og Finnmark under avslutningen av 2. verdenskrig, og at kvenene som opprinnelig befolkning i Nord-Norge er under sterkt press.

– Både kvensk språk og kultur er truet av en nasjonal politikk som innebærer moderne assimilering av kvenene inn i norsk kultur og mot norsk språk og enspråklighet for alle kvener. Det tas sjeldent eller aldri hensyn til vår kultur, som i denne saken. Særlig kvenske kulturminner behøver et sterkere vern nasjonalt for å hindre overgrep av denne typen til fordel for infrastruktur og annen utbygging. Vedtaket slik det står nå hvor det 300 år gamle kvenske kulturminnet skal ødelegges for all fremtid er et brudd på Europarådets Rammekonvensjon for vern av nasjonale minoriteter. Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto vil derfor be om at man finner alternativ plassering av den planlagte transformatorstasjon, står det i NKFs brev til departementet.