Når vi gleder oss over tidenes beste resultater i OL er vi alle nordmenn. Samtidig ligger det an til tøffe oppgjør i forbindelse med Gardermoen-avtalen som er fremforhandlet mellom Finnmark og Troms fylkeskommuner i forbindelse med den vedtatte sammenslåingen av de to fylkesadministrasjonene.

I avtalen går man inn for at den nye storregion skal hete Troms og Finnmark fylkeskommune og navnet skal skrives på norsk, samisk og kvensk. Både samene og kvenene burde gitt tydeligere innspill til de som har forhandlet om hvilke navn som var relevante for det nye fylket. Isteden tar man diskusjon i media, og idioterklarer forhandlingsledelsen.
Språkrådet stiller seg bak «Romssa ja Finnmárkku fylka» som det samiske navnet og Språkrådets stedsnavnkonsulent i kvensk, Irene Andreassen, mener det kvenske navnet kan være «Tromssan ja Finmarkun fylkki». Kanskje det enkle er det beste?
Vi er uansett glad for at det kvenske, endelig, blir løftet opp på lik linje med den norske og det samiske. Det er også veldig positivt at arbeidet med kvensk språk og kultur er tatt med som et eget punkt i avtalen og skal videreføres i det nye fylket som vil utgjøre kjerneområdene for den kvenske befolkningen.
– Det nye fylket skal arbeide for å styrke dette arbeidet videre, heter det i avtalen.

Det er derimot trist at Sametingets plenumsleder, Elisabeth Erke, ikke stiller seg bak Sametingets vedtak om støtte til å løfte det kvenske språket. Både kvensk og samisk er beskyttet av den samme minoritetspråkpakten. Det er ikke så vanskelig å forstå at kvenene ønsker den samme muligheten til å lære seg sitt språk som sine samiske sambygdinger.

Vi håper visjonen om «Et sterkere nord» også betyr et inkluderende nord.

 

Nyt ko iloittemma kaikkiin aikojen parhaimista OL-resultaatiista olema kaikki ruijalaissii. Samanaikhaisesti käyđhään muitaki kovvii taisteluita: Finmarkun ja Tromssan fylkinkomuunit neuvotelhaan fylkitten hallinon yhtheenliittämisestä Gardermoenin sopimuksen jälkhiin.

Sopimus oon ette uuđen hallintoalan nimi olis Troms og Finnmark fylkeskommune ja sillä olis kans saamenkielinen ja kvääninkielinen nimi. Sekä saamelaiset ette kainulaiset häytyis anttaat neuvonpittääjille selkkeemppii mellinkii siitä mikä olis soppeeva nimi. Nyt debattii käyđhään meediassa ja neuvonpittääjiitä piđethään tyhminä.

Kieliraati meinaa ette Romssa ja Finnmárkku fylka oli paras nimi saameksi ja kieliraadin kainun paikannimikonsulentti Irene Andreassen meinaa ette kainunkielinen nimi saattais olla Tromsan ja Finmarkun fylkki.
Olisko helppo nimi paras?

Met iloittema siitä ette kainun kieli oon nostettu ruijan ja saamen kielen rinnale. Ja ette kväänin kieli- ja kulttuurityö oon kirjoitettu omaksi pykäläksi sopimuksessa ja ette työ jatkuu kans tässä uuđessa fylkissä mikä oon kainulaisten yđinala.
– Uusi fylkki aikkoo jatkaat ja vahvistaat tätä työtä, sopimuksessa lukkee.

Se oon kuitenki ikävä ette Saamentingan pleemumijohtaaja Elisabeth Erke ei halluu kuurota Saamentingan päätöstä auttaat kväänin kielen nostamisessa. Saamen ja kväänin kielet kuuluthaan saaman minoriteettikielisopimuksen alle. Se ei häytyis olla niin vaikkee ymmärtäät ette kväänit haluthaan saman mahđolisuuđen oppiit ommaa kieltä ko samassa kylässä assuuvat saamelaiset naapuritki.
Met toivoma ette uuđen hallintoalan toivetkuva ja slougani «Vahvempi pohjainen» tarkoittaa ette kaikki päästhään följhyyn.