Senter for Nordlige folk. Foto: Lill Vivian Hansen

 

Senter for nordlige folk og Kåfjord kommune inviterer til seminar med tema «Fornorskningen i fortid og nåtid, med blikk på fremtiden. Forsoning i vår kontekst» 31. mai, kl. 10:00–15:30.

Bakgrunn er Stortingetets vedtak om at det skal settes ned en sannhets- og forsoningskommisjon som skal se på hvilke konsekvenser fornorskningen av samer og kvener har hatt, og fremdeles har.

Arrangørene skriver at myndighetenes harde fornorskningspolitikk fikk store konsekvenser for den sjøsamiske og den kvenske/finske befolkningen i Nord-Troms, spesielt kom den språklige og kulturelle fornorskningen langt. Andre verdenskrig med evakuering og nedbrenning av Nord-Troms bidro til et tidsskille materielt, økonomisk og kulturelt, da norske nasjonale verdier ble ansett som mer formålstjenlig i det samfunnet som skulle bygges opp igjen.

– Nord-Troms regionens etniske mangfold, fornorskning, evakuering og nedbrenning, læstadianisme og dagens revitalisering av samisk og kvensk kultur er viktige elementer i dette.
Vi har invitert inn innledere som i kan bidra å sette fornorskningen inn i en større samfunnsmessig sammenheng, og lokale tidsvitner som vil formidle sine fortellinger, erindringer og opplevelser, heter det fra arrangørene.

Seminaret er et samarbeidsprosjekt mellom Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune/Kaivuonon komuuni og Davvi álbmogiid guovddáš/ Senter for nordlige folk.
I tillegg til foredrag vil det bli innlegg fra lokale tidsvitner, heriblant Oddvar Ørnebakk.