NIKU Rapport 91. 2018

Ny rapport anbefaler en bredere tilnærming til kvenske/norskfinske kulturminner samt å se på områdene i sin helhet.

De nasjonale minoritetenes kulturminner er nummer to på Riksantikvarens liste over ti prioriterte tema som mangler eller er dårlig representert på lista over freda kulturminner. Per i dag er det seks freda kvenske/norsk-finske anlegg i Norge med til sammen 59 bygninger, skriver Finnmark fylkesbibliotek på sine hjemmesider.

Rapporten er skrevet av Elin Rose Myrvoll, Sanne Bech Holmgaard og Alma Elizabeth Thuestad og tar for seg vestsiden av Lyngenfjorden og indre del av Storfjord.
Forfatterne skriver at «formålet med dette prosjektet har vært å utvikle en ut en metode som sammenstiller bygningsdata i SEFRAK-registeret (Sekretariatet for registrering av faste kulturminner) over eldre bygninger med folketellinger og Friis´etnografiske kart for å identifisere bosettingsområder med potensial for funn av kvenske/norskfinske bygninger. Det geografiske studieområdet er avgrenset til deler av Lyngen og Storfjord kommuner. Det ble identifisert til sammen 24 potensialområder. Av disse ble fem områder vurdert å ha et høyt potensial, mens ni områder hadde middels potensial for funn av slike bygninger. Det vurderes som sannsynlig at utvalgsmetoden som er benyttet i denne rapporten er relevant for å identifisere kvenske/norsk-finske bosetningsområder og bygninger også i øvrige deler av Nord-Norge som dekkes av Friis´ etnografiske kart. Områder der samisk, kvensk/norsk-finsk og norsk bosetning finnes blandet, byr på flest utfordringer hva gjelder å skille ut potensialområder. En anbefaling vil derfor være at arbeidet med videre identifisering av kvenske/norsk-finske bygninger tar sikte på å benytte en helhetlig dokumentasjonsmetode som synliggjør bygningenes sammenhengende historie».

– Isteden for å se ensidig på bygningstyper anbefaler rapporten å ha en bredere tilnærming og se på enkelte områder i sin helhet og et samspill mellom innvandret byggeskikk og eksisterende byggeskikk, landskap, materialer og mennesker, skriver fylkesbiblioteket.

Her kan du lese hele NIKU Rapport 91. 2018: Elin Rose Myrvoll, Sanne Bech Holmgaard, Alma Elizabeth Thuestad. Identifisering av potensialområder for funn av kvenske/norsk-finske bygninger. Vestsiden av Lyngenfjorden og indre del av Storfjord. (pdf-fil)
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2490520/NIKURapport_91_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y