NKF – RK har over tid fremhevet behovet for en kommisjon som utreder fornorskingspolitikken og dens konsekvenser for kvener og samer. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

NKF – RK har over tid fremhevet behovet for en kommisjon som utreder fornorskingspolitikken og dens konsekvenser for kvener og samer. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

– Vi setter pris på at SV nå setter fokus på saken og vil fremme saken i Stortinget, sier NKF som over tid har fremhevet behovet for en kommisjon som utreder fornorskingspolitikken og dens konsekvenser for kvener og samer.

I en pressemelding sier Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto at for oppgjør, tilgivelse og forsoning trengs det kunnskap basert på gransking av overordnete tiltak og utøvelse av politikken.

– Sammen med vitnesbyrd og den enkeltes historie vil vi kunne få et klarere bilde av de overgrep som skjedde mot kvener og samer kollektivt og individuelt. Dette er avgjørende for å styrke arbeidet med de sårbare språkene kvensk og samisk, påpeker kvenorganisasjonen.

I skoleinstruksen fra 1898 da man virkelig strammet til fornorskingspolitikken, finner man formuleringer som dette: «Selv om i en krets flerheden av børnene ikke forstår norsk, maa læreren dog alltid […] lade sig det være magtpaaliggende, at det lappiske eller kvænske sprog ikke bruges i videre utstrækning, end forholdende gjør uomgjængelig fornødent».

– Det var tydelig på at både samisk og kvensk språk skulle utryddes og man skilte ikke på tiltakene rettet mot kvenske og samiske barn.  Det er dermed en forutsetning at en granskings- eller sannhetskommisjon heller ikke skal skille på etnisitet, men at man tar for seg fornorskingen som helhet med den målrettede assimilasjonspolitikken som var rettet mot både den kvenske og samiske befolkningen, overgrep og konsekvenser for begge folk, skriver NKF-RK.