Statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Stortinget.

 

– Regjeringen har utarbeidet en målrettet plan for kvensk språk for perioden 2017–2021. Det er første gang en samlet satsing på kvensk språk presenteres. Tiltak og innsats i planen er bygget på innspill fra kvenske organisasjoner og språkmiljøer. Regjeringen er kjent med at kvenske organisasjoner ønsker en atskillig større satsing. Det ga de tilbakemelding om da planen ble lansert i januar i år, sier statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

God start
Departementet mener at planen er en god begynnelse og at tiltakene er realistiske og gjennomførbare.
– Planen er også dynamisk som betyr at nye tiltak kan komme til etter hvert som vi får mer kunnskap og erfaring. Å utdanne lærere med høye kvalifikasjoner i kvensk for å styrke språket og for at flere skal få lære kvensk på skolen er viktig. Allerede da planen ble lansert, tildelte regjeringen 750 000 kroner ekstra til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet for å utvikle et lærerutdanningstilbud. Fra 2019 får studenter som tar kvensk som en del av lærerutdanningen også ettergitt 50 000 kroner av studielånet. Satsingen på kvensk har økt de siste årene på flere departementers områder. Tilskuddsordningen til kvensk språk og kultur ble opprettet i 2015 og er blant annet styrket med 2 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018. Den er nå på til sammen 7 millioner kroner. Språkprosjekter har prioritet i 2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt mange søknader som nå er til behandling, skriver Olli.

Mangler språkkompetanse
– Å innlemme kvensk språk i del III i den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk, vil kreve språkkompetanse på en rekke samfunnsområder. Slik kompetanse har vi ikke i dag. Målrettet plan for kvensk språk er imidlertid med på å støtte en stegvis utvikling av språket, sier Olli, og legger til at Regjeringen håper å følge opp planen i konstruktiv dialog med kvenske organisasjoner og språkmiljøer.
– Jeg vil derfor oppfordre til å komme med konkrete og realistiske innspill i oppfølgingen av planen og for å styrke arbeidet med kvensk språk fram mot 2021, sier hun.