Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et forsøk på å gjenreise noe av det jordbruket som fant sted i tidligere tider. (Illustrasjonsfoto: Erlend Hykkerud)

 

Vil skape verdier på det som har gått tapt.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Kulturlandskapa er av nasjonal verdi. Et aktivt jordbruk med god utnytting av beiteressurser og lokalt engasjement, er nødvendig for å ta vare på natur- og kulturverdiar. Verdiskaping basert på kulturlandskapets verdier er også et viktig satsingsområde for denne ordninga, har landbruks- og matminister Jon Georg Dale uttalt.

Det var i forbindelse med etablering av utvalgte kulturlandskap, blant annet Skoltebyen i Neiden, at det for en tid tilbake ble sagt fra myndighetshold at tidligere dyrket mark må skjøttes enten av folk eller dyr i form av dyrking eller beiting.

For sent?

Men gamle norske og kvenske tradisjoner knyttet til utmarksbruk og dyrehold på beitemark har enten gått tapt eller gått sterkt tilbake, slik at det trolig trengs en revitalisering til for å nå målet om dyrking og beiting på tidligere jordbruksmark.

Regjeringen lanserte i den forbindelse i år 14 nye utvalgte kulturlandskapsområder, alle skal etableres frem mot 2020. I Finnmark er Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger et allerede etablert utvalgt kulturlandskapsområde, nå følger også Neiden etter.

Gjengrodd

Neidenområdet har flere eldre gårdsbruk og er et landbrukshistorisk område i Finnmark. I artsrike slåttemarker i området vokser blant annet arter som silkenellik og sibirgressløk. Slåttemark med innslag av østlige og nordlige arter er særegent og i dag sjeldne i landsdelen. Området er allerede fredet etter kulturminneloven og det drives skjøtsel etter etablert skjøtselsplan.

Vi tar med at det var under et møte i Neiden i februar i år at folket ga sin støtte til det nye utvalgte kulturlandskapet. Det ble da påpekt at området er gjengrodd, noe som er tilfelle også i resten av fylket og landsdelen for gamle tidligere dyrkede områder og utmarksslåtter.