Innen 1.november ønsker Statsråd Monica Mæland høringsinnspill til ny forskrift om kvenske tilskuddsmidler.
(Foto: Torbjørn Tandberg)

 

– Jeg har tro på at en overføring av tilskuddsmidlene til den nye fylkeskommunen vil løfte kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, sier Monica Mæland. Nå ønsker statsråden innspill på den nye tilskuddsforskriften.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Fra nyåret er det tenkt at den nye sammenslåtte Troms og Finnmark fylkeskommune skal ta over ansvaret for tilskuddsmidlene til kvenske formål, og i disse dager jobber Kommunal- og moderniseringdepartementet (KMD) med å få på plass en ny forskrift for denne tilskuddsordningen.

– Regjeringen ønsker at flest mulige oppgaver skal løses nærmest mulig innbyggerne, derfor får Troms og Finnmark fylkeskommune ansvaret for forvaltningen av tilskuddsmidlene til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur fra neste år. Et utkast til forskrift for tilskuddsordningen er ute på høring, og vi ønsker innspill fra så mange som mulig, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding. KMD har satt høringsfrist til 1. november. Forskriften skal tre i kraft straks og med virkning for tildeling av tilskudd fra og med 2020.

Nærmere mottakerne

En av grunnene til at tilskuddsordningen nå flyttes fra departementsnivå til den nye fylkeskommunen begrunnes med at flesteparten av mottakerne av tilskuddet har tilhold i Troms og Finnmark.

– Regjeringen er i gang med overføring av statlige oppgaver til fylkeskommunene. Isolert sett er overføringen av en tilskuddsordning en liten oppgave, men dette er likevel et viktig ledd i arbeidet med å flytte makt nærmere der folk bor, forklarer Mæland.

Det er bare forvaltningen av tilskuddsordningen som blir flyttet til Troms og Finnmark fylkeskommune. Departementet vil fortsatt ha ansvaret for politikkutviklingen for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv.

Les også: Troms og Finnmark får 10,5 mill til kvensk språk og kultur

Drifts- og prosjektstøtte
Over tilskuddsordningen til kvensk språk og kultur, som i dag består av en pott på rundt 10 millioner kroner, blir det gitt driftsstøtte til blant annet kvenske språksentre og prosjektstøtte til ulike tiltak. Tilskuddsordningen ble opprettet i 2015 og har fram til nå vært forvaltet av departementet.

– Troms og Finnmark fylkeskommuner har gjort mye for å ivareta kvensk språk og kultur. Det er ingen som har bedre kjennskap til kvenske og norskfinske forhold enn den nye fylkeskommunen. Jeg har tro på at en overføring av tilskuddsmidlene til den nye fylkeskommunen vil løfte kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, sier Monica Mæland.

I forskriftsforslaget står det at tilskuddsmidlene skal gå til etablering og drift av språk- og kultursentre, prosjekter som har som mål å revitalisere kvensk språk eller prosjekter som har som mål å fremme kvensk/norskfinsk kultur, samt dokumentasjon og formidling av kunnskap om kvenene/norskfinnenes situasjon og grenseoverskridende språk- og kulturprosjekter. Det presiseres at språk- og kulturprosjekter og tiltak som engasjerer kvenske barn og ungdommer vil bli prioritert.

Mer informasjon om forskriften og høringsprosessen: Høring – Utkast til forskrift om tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur