Tegning: Wilfred Haldonen

Ord og handling

Kvenfolkets dag ble i år feiret med mange markeringer landet rundt. Siden den første markeringen av dagen i 2014 har stadig flere deltatt på og sett viktigheten av å ha en dag som markerer identitet og tilhørighet. Mange forteller at de har funnet sin kvensk slektsbakgrunn. En slektshistorie det lenge har vært tiet om.

En viktig anerkjennelse av det kvenske folket var statsminister Erna Solbergs besøk i Alta hvor hun deltok på markering av dagen ved Alta museum sammen med kvenene, Alta Kvenforening – Alattion Kvääniseura og representanter fra ledelsen i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto.

Flotte ord og anerkjennelse til tross. Det sitter litt lengre inne for de bestemmende myndighetene å sette handling bak ordene.
Kvenene hadde håpet på å få en offentlig godkjennelse av det kvenske flagget som vil være en synlig identitetsmarkør for kvenene. Det var i følge kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke nødvendig. Det blir det opp til den enkelte og kommunene om det kvenske flagget går til topps.
Det samiske flagget ble heist foran Stortinget 6. februar 2004. «Å markere samefolkets dag som en offisiell flaggdag er en erkjennelse av at de samiske symbolene er viktige for den samiske identitetsfølelsen», sa daværende stortingspresident Jørgen Kosmo.
Det samme vil gjelde for kvenene.

En annen viktig sak for kvenene er automatisk vern av kvenske kulturminner. Dette var heller ikke en sak klima- og miljødepartementet anså som så viktig at de ville ta med ordene «… og kvenske» i kulturminnelovens paragraf 4 etter forslag fra Sametinget. Både Finnmark og Troms fylkeskommuner og NKF-RK stilte seg bak dette forslaget.
Presidentskapet så det heller ikke som viktig å sette kvenene i stand til å gjøre et godt forarbeid i forhold til mandat og sammensetning til den forestående sannhets- og granskningskommisjon som ble vedtatt i Stortinget i 21. juli 2017. Det er opp til den enkelte kvenorganisasjon og Sametinget hvorvidt og i hvor stor utstrekning et slikt forarbeid skal gjøres. Med et budsjett på 458 millioner kan en lett se for seg at et slikt forarbeid kan gjøres grundigere av Sametinget enn det de kvenske organisasjonene vil være i stand til. Kvenorganisasjonene har ikke samme midler til rådighet. Dette bekymrer både sametingspresidenten og kvenene.

For å oppsummere passer René Descartes kjente ord godt – for å vite hva folk egentlig mener, skal en legge mer merke til hva de gjør enn hva de sier.

Tevot puhuthaan enämen ko sanat

Kväänikansan päivää vietethiin monela tavala eri puolila maata. Ensimäisen kerran sitä vietethiin 2014 ja sen jälkhiin aina usseempi ja usseempi oon osalistunu ja nähny kunka tärkkee tämmöinen päivä oon. Ette meilä oon identiteetti ja ette kuuluma tähän joukhoon. Monet oon muistelheet ette het oon löytänheet omat kväänijuuret ja suvun histoorian mistä kauvan olthiin vaiti.

Staatinministeri Erna Solbergin vierailu Alattiossa Kväänikansan päivänä oli tärkkee tunnustus kväänikansale. Solberg opastui Alattion museuumhiin ja kohđatteli Alattion kvääniseuran ja Ruijan kveeniliiton väkkee.

Fiiniistä sanoista ja tunnustustuksesta oon kuitenki vielä pitkä matka siihen ette hallitusväki pannee tekoja sanojen taakse.

Kainulaiset olthiin toivonheet ette kväänin flavun tunnustettais viralisesti. Mutta komunaalideparttementti meinaa ette tämä ei ole tarpheelista. Kvääninflavun heissaminen tankhoon oon muka jokhaisen komuunin oma assii.

Saamen flavun heissathiin Isotingan eđessä 6. februaarikuuta 2004. Silloin isotingan presidentti Jörgen Kosmo sanoi ette ko saamen päivän markkeerathaan viralisela flakupäivälä se silloin tunnustethaan ette saamelaiset symbolit oon tärkkeet saamelaisten identiteetile ja ittetuntheele.

Se oon justhiinsa samala laila kainulaisten kans.

Toinen tärkkee assii kvääniile oon ette kväänin kulttuurimuistot häyttyy suojela automaattisesti. Tästäkhään ei kliima- ja miljöödepartementti ole perustannu. Se ei halunu lisätä sannoi «ja kväänin» kultuurimuistolajin paragraafhiin 4 niinko Saamentinka oli esittänny. Sekä Finmarkun ette Tromssan fylkinkomuunit ja kveeniliitto olthiin tämän esityksen takana.

Isotinka ei kans pitäny tärkkeenä sitäkhään ette kainulaiset sais tehđä kunnolisen esityön ennen tulleevaa tottuus- ja tutkimiskommisuunii mistä Isotinka päätti 21. juulikuuta 2017. Kvääniorganisasuunit ja Saamentinka saađhaan vaphaasti itte päättäät kunka ison esityön het tehđhään. Saametingan 458 miljoonan kruunun budjetista piian lohkee rahhaa niin ette saamelaiset saatethaan tehđä perusteelisemman esityön ko mihin kainulaiset organisasuunit pystythään. Kvääniitten organisasuuniila ei ole sammoi rahhoi. Sekä saamentingan presidentti ette kväänit oon huolestunheet tästä.
Jo René Descartes totesi ette jos met halluuma tiettäät mitä ihmiset tođela ajatelhaan, met emmä häyđy niinkhään paljon kuunela heiđän sannoi ko seurata heiđän tekkoi.