Holmengrå lakesfiskevær i Sør-Varanger. Foto: FFK

Nå kan du søke om midler fra Finnmark fylkeskommune til restaurering av freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø.

Finnmark fylkeskommune deler ut midler først og fremst til fredete bygninger, anlegg og kulturmiljø som er privat eid. Private eiere kan være private personer, stiftelser, lag og foreninger. Det kan også gis tilskudd til spesielt verneverdige kulturminner langs kysten,  skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Midlene vil bli tildelt etter følgende prioriteringer:

Tiltak som hindrer ytterligere forfall, tiltak som sikrer bygninger og anlegg det finnes få av, midlertidig sikring av freda bygninger i forfall i påvente av planer eller tilstrekkelig økonomi til istandsetting og tiltak på kulturminner langs kysten som bidrar til attraktive lokalsamfunn.

Søknader med egenandel vil bli prioritert.

Ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020

Målet er at freda bygninger og andre verdifulle kulturminner og kulturmiljø i privat eie skal være satt i stand til ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Midlene skal gå til merkostnader knyttet til antikvarisk restaurering og kan helt eller delvis gå til vederlag for fordyrende arbeid. Ved tildeling vil bruk av tradisjonelle materialer, teknikker, håndverk og opplæring av kunnskapsoppbygging være viktige faktorer.

Søknadsprosessen

Digitalt søknadsskjema skal benyttes og søknadsfristen er 15. november. Retningslinjer finnes på Finnmark fylkeskommunes hjemmesider. Innkomne søknader vil bli prioritert av Finnmark fylkeskommune og sendt videre til Riksantikvaren som fordeler midler fra statsbudsjettet til fylkene. Svar på søknaden kan forventes i løpet av mars 2018.

Finnmark fylkeskommune oppfordrer eiere å søke tilskudd.