Fylkesvaraordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik.
Foto: Ekaterina Golitsyna.

Finnmark fylkeskommune har startet arbeidet med en handlingsplan for kvensk språk og kultur.

Av Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no

– Finnmark fylkeskommune kan ikke være dårligere enn Troms fylkeskommune, fastslår fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik.
19. september ble handlingsplan for kvensk språk og kultur tatt opp som en meldingssak i fylkesutvalget i Finnmark.
Troms fylkeskommune vedtok sin handlingsplan for kvensk språk og kultur 16. mars i år.

– Fylkesmannen ser det som viktig at strategier for hvordan Finnmark fylkeskommune ønsker å jobbe med kvenske/norskfinske saker utarbeides og informerer med dette fylkesutvalget om oppstart av dette arbeidet, heter det i meldinga fra fylkesrådmannen.
Stemninga i fylkesutvalget rundt planene om en kvensk/norskfinsk handlingsplan var veldig positiv skal vi tro fylkesvaraordføreren.

– Vi er inspirert av Troms fylkeskommune og vil selvfølgelig ha øynene på denne, men har kommet fram til at det er best at vi lager en egen plan for Finnmark, hvor vi finner ut hva som er viktig for vårt fylke, klargjør Vassvik, som har hatt møte med representanter fra Norske Kveners forbund -Ruijan Kveeniliitto og Kainun institutti – Kvensk Institutt.
– Vi er på saken og skal gjøre beskrivelser som er viktig for Finnmark sin del, sier hun.

Innspill fra kvenmiljøene
I arbeidet med planen vil det være vesentlig at de kvenske miljøene kommer med innspill.
– Fylkesutvalget vil være styringsgruppe for utarbeidelse av strategidokumentet og en referansegruppe vil bli satt sammen av medlemmer fra kvenske og norskefinske organisasjoner, skriver fylkesrådmannen.
– Vi ønsker en bredest mulig innspillsrunde fra de relevante miljøene. Det er jo her det kvenske folket bor, derfor er det naturlig at det kommer en planmessig oppfølging av dette, klargjør hun.
Ved en sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark må jobben med å sammenfatte dette til en felles handlingsplan tas.
Flerkulturell befolkning
Vassvik påpeker at Finnmark har en flerkulturell befolkning. For det samiske foreligger det planer som ivaretar samisk språk og kultur. Nå må vi også få på plass handlingsplaner for den kvenske befolkningen. I følge fylkesmannen er målet er å sette kvensk og norskfinske forhold på dagsorden som en naturlig del av samfunnslivet i Finnmark.
– Det er viktig å heve statusen til det kvenske folket, understreker Vassvik, som har vært statssekretær for samiske spørsmål og nasjonale minoriteter i fornyings- og administrasjonsdepartementet under regjeringa Stoltenberg II.

– Jeg føler meg forpliktet til å jobbe med dette, avslutter hun.

 

– Kan ikke tenke meg at planen blir forkastet

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, fortsetter å jobbe med handlingsplan for kvensk språk og kultur. (Pressefoto)

Vil videreføre arbeidet med kvensk handlingsplan, også etter sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark.

16. mars i år vedtok Troms fylkeskommune historiens første handlingsplan som skal fremme kvensk språk og kultur. En av arkitektene og drivkraften bak denne handlingsplanen var fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap).

Ørnebakk forklarer at vi må først og fremst må ta utgangspunkt i valgresultatet som foreligger og som har noenlunde det samme styrkeforholdet mellom blokkene som da handlingsplanen ble vedtatt.
– Vi jobber etter de planer og strategier vi har lagt føringer for og at vi har en vedtatt handlingsplan, forsikrer Ørnebakk.

Regionreformen
8. juni behandlet Stortinget regionreformen. I følge regjeringen vil dette føre til større og mer funksjonelle fylkeskommuner som vil styrke både lokaldemokratiet og vekstkraften. Det vil også legge grunnlaget for et bedre samarbeid med andre regionale aktører og en styrket samfunnsutvikling. Regionreformen trer i kraft 1. januar 2020.
– Fylkesinndelingen vil nå være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene, i følge regjeringen.
Troms og Finnmark fylker vil etter at regionreformen trer i kraft være et av 11 fylker i Norge.

– Vi har ikke fått noen innkallinger til et felles fylkesting, påpeker Ørnebakk, og legger til at den kvenske handlingsplanen som er vedtatt uansett skal eksistere i hele 2018 og 2019. En eventuell sammenslåing vil ikke skje før i 2020.
– Om det blir en sammenslåingsprosess er det naturlig å samordne arbeidet i begge fylkene med fokus på styrking av kvensk språk og kultur, understreker han.

Skal gjøres kjent
Ørnebakk forsikrer at Troms fylkeskommune er klar til å starte en dialog med Finnmark for å sette i gang en større prosess rundt arbeidet med kvensk språk og kultur.
– Jeg kan aldri tenke meg at arbeidet vil bli forkastet, sier han.
Videre skal det jobbes med å gjøre arbeidet som er lagt ned i forbindelse med handlingsplanen i Troms kjent for regjeringa. Dette arbeidet kan være med å legge grunnlaget for en nasjonal handlingsplan for kvensk språk og kultur.

– Vi vil presentere våre fokusområder slik at regjeringa blir kjent med arbeidet, forklarer Ørnebakk, som mener det ikke er nok å bare sende dokumentet sørover.