Storfjord kommune har i løpet av 2017 gjennomført et kartleggingsprosjekt for tjæremiletufter i Skibotn-området.

Prosjektmedarbeider Viggo Johansen har på bakgrunn av egen kjennskap til området, og fortellinger fra informanter i området kartlagt til sammen 18 miletufter – både hvem som har vært brukere, milenes størrelse og hvor avtappinga har vært er kartlagt.

Tjæremiler var mye brukt i Skibotn-området og i Signaldalen, kanskje særlig fram til andre verdenskrig. Langs Lulledalen skogsti og ved strandpromenaden på Okseneset er to av de gamle milene markert med et informasjonsskilt, men det finnes mange flere. Tjærebrenning var en viktig del av våre forfedres måte å utnytte utmarksressursene på, og ofte et produkt som ga viktige inntekter til familien. Tjæra kunne brukes både til impregnering av tre, lær og tekstiler, og blei også brukt til medisinske formål.

I tillegg er det registrert informasjon om ytterligere sju tjæremiler som ikke er gjenfunnet i terrenget. Totalt må en kunne si at utnyttelsen av utmarka med også tjæremiler i Skibotndalen har vært ekstremt stor. Dette kan vi lese på kommunens hjemmesider.

Les om prosjektet på Storfjord kommunes hjemmesider:

http://www.storfjord.kommune.no/tjaerebrenning-og-tjaeremiler-i-storfjord.6069621-352131.html