Willy Ørnebakk, fylkesråd for helse, kultur og næring i Troms. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Troms fylkeskommune skal behandle handlingsplan for kvensk språk og kultur i sitt møte 14.-17. mars.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Den ferske handlingsplanen ble presentert i februar av fylkesråd for kultur Willy Ørnebakk. For å lage planen hadde fylkeskommunen fått 300 000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Arbeidet startet med et innspillmøte under Paaskiviikko 2016.

– Arbeidet er godt forankret. Troms fylkesting skal behandle planen i mars, sa Ørnebakk.

Saken står på møteplanen 14.-17. mars, med saksnummer 0011/17

http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=3627

Ørnebakk håper at planen skal øke bevisstheta og bidra til et nasjonalt løft for det kvenske, både for enkeltmennesker og som en felles ressurs.

– Vi er alle kvener: Et produkt av tre stammers møte, sa Ørnebakk.

 

Førti tiltak

– Vi ville være konkrete og unngå formuleringer som «fylkeskommunen skal stimulere til…». Dette er heller ingen prioriteringsliste eller en løsning til alt. Planen skal inspirere alle til å se på mulighetene som ligger i kvensk språk og kultur, på svært mange felt i samfunnet, både lokalt, regionalt og nasjonalt, sa Silja Skjelnes-Mattila, fra Omasvuonon kielikeskus – Storfjord språksenter, som var sekretær for arbeidet.

Panen har 40 tiltak, fordelt i fem områder:

  • Kulturminner
  • Bibliotek
  • Kvensk språk i det offentlige rom
  • Kvensk språk i utdanningsløpet og
  • Kunst, kreativitet og kulturelt samarbeid

 

Kulturminner – Kväänin kulttuurimuistot

–  Samarbeide med Statsarkivet om digitalisering av kvensk kildemateriale

–  Spille inn relevante fagtema som forvaltningen ser behov for å få belyst, til forskningsinstitusjonene

–  Oppfordre alle museene til å ha fokus på formidling av kvensk kulturarv, særlig rettet mot barn og unge.

–  Få på plass kvenske stedsnavn i Tromsatlas og annet kartverk som fylkeskommunen har ansvar for.

–  Stimulere frivillige kulturvernorganisasjoner i Troms til å fokusere på kvensk historie.

–  Arrangere en fagkonferanse om kvensk kultur og historie

–  Arbeide for at kvenske kulturminner blir automatisk fredet

 

Bibliotek – Biblioteekipalvelus

–  Fremme bibliotekene som flerspråklige formidlings- og møtearenaer

–  Arbeide for at kvensk litteratur er synlig og blir formidlet i folkebibliotek og i DKS

–  Etablere og utvikle en kvensk bibliotektjeneste i samarbeid med Nordreisa kommune og Finnmark fylkesbibliotek

 

Kvensk språk i det offentlige rom – Kväänin kieli näkkyyväksi

–  Følge opp fylkestingets vedtak om at kvensk språk blir løftet opp på vernenivå III i Den Europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk

–  Få vedtatt et kvensk navn på Troms fylkeskommune

–  Utarbeide plan for trespråklig skilting i fylkeskommunale bygg

–  Oppfordre kommunene i Troms til å opprette navnesaker for å få gjennomført trespråklig skilting av kommuner og bygdenavn i hele fylket

–  Arbeide mot sentrale myndigheter for å få etablert finansiering knyttet til kvenskspråklige tiltak, herunder skilting og språksenter

– Støtte arbeidet med å få etablert et flerspråklig språksenter i Kvænangen kommune

–  Markere Kvenfolkets dag

–  Informasjon om kvensk språk og kultur på fylkeskommunens egne nettsider

 

Kvensk språk i utdanningsløpet – Kväänin kieli koulussa

–  Tilrettelegge for at (flere) elever skal få muligheten til å videreføre faget finsk som andrespråk på videregående nivå i Troms fylke

–  Kvalitetssikre at den parallelle håndteringen av finsk og kvensk språk fra grunnskolen også ivaretas i faget finsk som andrespråk på videregående nivå

–  Søke samarbeid med institusjoner for å styrke tilbudet om faget finsk og kvensk som et opplæringstilbud i fylket

–  Stimulere til at gode lokale læreplaner og læremiddel for finsk og kvensk for videregående skole utvikles og distribueres åpent

–  Arbeide opp mot nasjonale myndigheter for å få på plass en stipendordning også for kvensk-  og finskelever på videregående nivå

–  Nord-Troms videregående skole skal være ressursskole for kvenskopplæringen i Troms

–  Det skal opprettes en ressurs de skole. Ressurs skal bidra med faglig og pedagogisk veiledning av skoler som i utgangspunktet mangler kompetanse til å gi opplæring i kvensk/finsk.

 

Kunst, kreativitet og kulturelt samarbeid  – Konsti ja kulttuuri

–  Opprette stimuleringsmidler for å få opp antallet kvenske kunst og kulturproduksjoner n Løfte formidlingen av kvensk språk, historie og kultur inn i DKS.

–  Tilby minst en kvensk produksjon i DKS per programperiode

–  Tilby minst en kvensk produksjon i Den kulturelle spaserstokken per programperiode

–  Arbeide for å kartlegge produksjonsmiljøene og foreslå tiltak som kan øke tilbudet av kvensk kunst- og kulturproduksjoner

–  Søke samarbeid med kvenske kunstnere og kulturmiljøet i Tornedalen om produksjoner egnet for barn og unge

–  Bidra til å synliggjøre kvensk språk, kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken nasjonalt

–  Synliggjøre eksisterende støtteordninger som kan bidra til å utvikle nye produksjoner og formidlingsopplæring

–  Samarbeide med ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret for å finne løsninger på administrering, organisering og finansiering for å kunne styrke og videreføre Kveeniluusit, også med tanke på å utvide nedslagsfeltet til å gjelde hele landet

–  Synliggjøre og løfte frem det kvenske språk- og kulturperspektivet i samarbeidsavtalen mellom Norrbotten län og Troms fylkeskommune

–  Tilrettelegge for kulturmøter mellom samiske og kvenske ungdommer og ungdomsorganisasjoner

–  Tilrettelegge for hospiteringsordninger i finskspråklige miljø

–  Stimulere til samarbeid mellom institusjoner på Nordkalotten

 

 

Hva og hvorfor

Handlingsplanen skal være begynnelsen til en bevisstgjøring og langsiktig innsats for kvensk språk og kultur i Troms.

Fylkeskommunen anerkjenner at kvensk er kritisk truet, og derfor er det nødvendig med egne tiltak og strategier.

Planen skal inspirere andre til å lage egne planer, både lokale, regionale og nasjonale.

Det koster ikke noe ekstra å gjennomføre tiltakene.

Planen er for alle i Troms fylke, men tiltakene er mest rettet mot barn og unge.

 

Overordnede mål

Alle i Troms fylke skal få vite om kvensk språk og kultur som en naturlig del av vårt nordnorske kulturmangfold.

Kvenske barn og unge skal få oppleve sin egen kultur og være stolte av det.

Alle barn får mulighet til å bli kjent med og lære kvensk, og de skal skape og bringe kulturen videre.

 

Ber Finnmark sette i gang tilsvarende tiltak

Tromssan fylkinkommuni oon tehny kväänin kielen ja kulttuurin plaanan

Koko Ruijan ensimäisen kväänin kielen ja kulttuurin plaanan esitelthiin Tromsan fylkinsaalissa 14. februaarikuuta. KUVA: LIISA KOIVULEHTO