Universitetet i Tromsø gir undervisning både i finsk og kvensk i emner som Praktisk kvensk med grammatikk, Språklig tekstanalyse i kvensk, Skriftkvensk med varieteter og Innføringskurs i finsk språk, Praktisk finsk, Variasjon i finsk m.fl. Bildet er fra universitetets åpning av høstsemesteret 2015. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Kainun masteriopinot saatethaan alkkaat ensi syksynä. • Fra høsten 2017 kan du studere kvensk på masternivå ved UiT. KUVA LIISA KOIVULEHTO

.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Ensi syksystä lähtiin Tromssan universiteetissä saattaa opiskella kainun kieltä masteritasale asti.

Fakulteetin ja instituutin ehđotus meni läpitte universiteetin styyrissä semmoisena ko se oli.

Tämän tähđen ei ole tulossa uussii virkoi.

Tromssan universiteetissä oon saattanu opiskella ja kirjoittaat kainun kielelä jo ennenki  mutta nyt sen nostettais korkkeemale tasale.

Mooli oon kehittäät kieltä ja saađa stipendiaattii jokka kirjoitethaan tutkimuksii kainun kielelä. Kainun kieli kelpais akateemiassaki.

Kukhaan ei ole vielä keriny kommenteeraamhaan tätä.

 

Fra høsten 2017
Forslaget om kvensk masterstudium ved UiT- Norges arktiske universitet ble vedtatt i universitetsstyret torsdag. Forslaget som både instituttet og fakultetet sto bak, ble vedtatt som det var.

Fra høsten 2017 skal studieretninga i finsk på masterprogrammet hete Studieretning i kvensk og finsk.

– Ei langsiktig målsetting er å legge til rette for å utvikle kvensk som akademisk språk, for på sikt å kunne få stipendiatar som skriv avhandlingane sine på kvensk, heter det i vedtaket.

Videre heter det at «UiT er den einaste institusjonen som tilbyr studium i kvensk på universitetsnivå, og er tillagt eit nasjonalt ansvar for å ivareta og styrke det kvenske språket sin posisjon. Per i dag tilbyr UiT emne i kvensk på lågare grads nivå.

Fakultetet held fast på at dei endringane som dei har søkt om ikkje betyr ei faglig nyetablering, men er grunna i å kunne gjere eit allereie eksisterande tilbod meir synleg.»