Drømmen er en storlaks på kroken og til røyking, som her fra Nedre Sierra i Altaelva sommeren 2021. I Tanavassdraget har sjansen sunket år for år, og strenge tiltak er iverksatt. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Norge og Finland foreslår å tillate et begrenset, kulturbetinget laksefiske med stengsel og settegarn i Tanavassdraget kommende sesong.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Etter innspill fra Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslås også et utvidet fiske etter sjøørret og andre arter enn laks og sjørøye. Forslagene skal nå ut på høring, heter det i ei pressemelding fra Regjeringen utsendt 8. mars i år.

– Situasjonen for laksebestandene i Tanavassdraget var historisk dårlig i 2021. Samtidig er det viktig å ivareta kunnskapen om det tradisjonelle samiske fisket og sikre at det videreføres. Derfor foreslår vi å åpne for et begrenset fiske med tradisjonelle redskap i vassdraget, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

«Laksefisket i den nedre norske delen av Tanaelva og i de norske sidevassdragene reguleres gjennom egne forskrifter. Etter Tanaavtalen kan ikke fiskereglene i den nedre norske delen være mindre strenge enn på grenseelvstrekningen. Reguleringene er også nødt til å ta hensyn til statusen til de enkelte bestandene som hører til i sidevassdragene. De beste fiskeplassene for stengsel ligger i nedre norske del hvor det også foreslås å åpne for et begrenset laksefiske på lik linje med grenseelvstrekningen», meldes det fra Regjeringen, hvor det med tanke på den dårlige bestandsstatusen til tanalaksen nå legges fra to alternative forslag for fisket i sidevassdragene.

«Det ene alternativet er å ikke åpne for laksefisket i noen av sidevassdragene. Det andre alternativet er et begrenset fiske med stengsel og settegarn i Kárášjohka og Iešjohka, samt et begrenset stangfiske for lokale fiskere i utvalgte sideelver.»

– Vi vil lytte til høringsinstansenes kommentarer og innspill til alle forslagene. Dette er historisk sett verdens viktigste laksevassdrag for atlantisk laks. Det er viktig for oss at alles stemmer blir hørt, sier Barth Eide.

Du kan lese mer om høringen her